Nabory wniosków na finansowanie studiów podyplomowych i organizację prac interwencyjnych

Nabory wniosków na finansowanie studiów podyplomowych i organizację prac interwencyjnych

Do 10 lutego można składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie wnioski na finansowanie kosztów studiów podyplomowych. Trwa również – do wyczerpania limitu miejsc – nabór wniosków na organizację prac interwencyjnych.

Finansowanie obejmuje koszty studiów podyplomowych niezbędnych do wykonywania danego zawodu warunkującego podjęcie pracy, rozpoczęcie działalności gospodarczej lub z uzasadnioną celowością kształcenia (a więc zapotrzebowania na kwalifikacje na rynku pracy).
Uczestnikami mogą zostać osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy posiadające ustalony Indywidualny Plan Działania, z którego wynika taka forma wsparcia.

Do sfinansowania kosztów studiów podyplomowych wymagane są: wniosek o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych, oświadczenie osoby bezrobotnej dotyczące finansowania studiów podyplomowych, Informacja od organizatora studiów podyplomowych, oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia lub oświadczenie o zamiarze rozpoczęcia/wznowienia własnej działalności gospodarczej, oświadczenie poręczyciela do wniosku o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych lub oświadczenie właściciela rachunku bankowego na dokonanie blokady środków na rachunku bankowym.

 Osoby zainteresowane ww. formą wsparcia proszone są o kontakt z Działem Obsługi Klienta, Statystyk i Analiz w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Rzeszowie, al. Batalionów Chłopskich 7, pok. 11, tel. 17 25-00-225,226,265. W przypadku dużego zainteresowania ww. formą wsparcia PUP sporządzi listę osób wg otrzymanych punktów. Do sfinansowania studiów podyplomowych zostaną wybrane osoby, które otrzymają najwyższą punktację. W przypadku osób, które otrzymają taką samą ilość punktów decydujący będzie okres zarejestrowania w PUP (przy czym najwyżej premiowane będą osoby z dłuższym okresem zarejestrowania).

Z kolei od 8 lutego jest prowadzony nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach środków z Funduszu Pracy (50 stanowisk pracy).
Nabór będzie prowadzony do wyczerpania środków.

Wszystkie wnioski należy składać w siedzibie urzędu w wersji papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (epuap, praca.gov) w przypadku posiadania przez wnioskodawcę i pozostałe osoby będące uczestnikami postępowania (upoważnione do reprezentacji pracodawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym) podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego.

Aktualne wnioski są do pobrania na stronie: rzeszow.praca.gov.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

(s)