X sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego

X sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego

Sesja poświęcona głownie sprawom reorganizacji szkół w Powiecie Rzeszowskim. Poza edukacją dyskutowano również na temat dróg. Dominującym tematem, na który odpowiadał zebranym Starosta Józef Jodłowski, były sprawy związane z komunikacją na przyszłym węźle Kielanówka z drogami powiatowymi na nowo powstającym odcinkiem drogi S19.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Trzcianie (dla dorosłych) z Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych im. Bohaterów Westerplatte w Trzcianie.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego w Trzcianie (dla dorosłych) z Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych im. Bohaterów Westerplatte w Trzcianie.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Sokołowie Małopolskim (dla dorosłych) z Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego w Dynowie z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie (dla dorosłych) z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej w Trzcianie z Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych im. Bohaterów Westerplatte w Trzcianie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Trzcianie (dla dorosłych).
9. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego w Trzcianie (dla dorosłych).
10. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Sokołowie Małopolskim (dla dorosłych).
11. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego w Dynowie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie (dla dorosłych).
13. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Trzcianie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Gimnazjum Specjalnego Nr 15 w Rzeszowie,
wchodzącego w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rzeszowie, poprzez
likwidację internatu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie „Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno –
edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Rzeszowskiego nr VI/60/15
z dnia 18.03.2015r. roku w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków na realizację
zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudniania osób
niepełnosprawnych w 2015 roku
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia opłat za wydanie nowych praw jazdy
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia opłat za wydanie nowych dowodów
rejestracyjnych
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Rzeszowie Nr XXXI/308/13
z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie określenia wykazu przystanków komunikacyjnych
zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu
Rzeszowskiego.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Rzeszowski lokalu
użytkowego Nr 2 znajdującego się w budynku usytuowanym na działce nr 455 w obr. 225
Rzeszów-Budziwój (przy ul. Budziwojskiej 194 w Rzeszowie).
21. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadanie pn.: „Budowa pawilonu
dla Domu Pomocy Społecznej w Górnie”.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2015.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Rzeszowskiego.
24. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie od przedostatniej sesji i wykonania
uchwał Rady Powiatu.
25. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski i sprawy różne.
26. Przyjęcie protokołów z dwóch poprzednich sesji.
27. Zamknięcie sesji.