Herb i flaga powiatu

Herb i flaga powiatu

Herb powiatu rzeszowskiego odwołuje się do historii i tradycji tych ziem. Wzór herbu i flagi został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu z dn. 26 II 2000 r. (Nr XIII/104/2000). W herbie powiatu, w polu błękitnym jest lew ukoronowany złoty trzymający w łapach tarczę czerwoną z krzyżem kawalerskim srebrnym. Lew ukoronowany (wspinający się na skałę) był herbem przedwojennego województwa ruskiego (dawnej ziemi lwowskiej). Należy do grupy najstarszych herbów ziemskich i pojawił się w Polsce w połowie XIV wieku. Pochodzi z herbu książąt halickich, władców Rusi Czerwonej, która w latach 1340-1366 została opanowana przez Kazimierza Wielkiego. Dawna Ruś Czerwona podzielona jest obecnie między Ukrainę i Polskę (wschodnia część dawnego województwa lubelskiego i rzeszowskiego). Natomiast tarcza czerwona z krzyżem kawalerskim srebrnym ma bezpośrednie odniesienie do nazwy powiatu – herbu Rzeszowa.

Flaga powiatu rzeszowskiego przedstawia: na płacie błękitnym lew z tarczą (jak w herbie) na obu końcach płata dwa pionowe pasy żółte o szerokości jednej piątej płata każdy. Proporcje flagi to 5:8

Wzór flagi i herbu powiatu rzeszowskiego uzyskał pozytywną opinię Punktu Konsultacyjnego przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Propozycja zaakceptowana przez heraldyków z tejże Komisji oraz niezależnego eksperta prof. dr hab. Zdzisława Budzyńskiego – historyka stała się podstawą Uchwały Rady Powiatu z dn. 26 II 2000 r. Uchwała ta wraz z opinią Punktu Konsultacyjnego przy MSWiA oraz wzorem herbu i flagi uzyskała akceptację Wojewody Podkarpackiego.

 

Herb powiatu rzeszowskiego

herb Powiatu rzeszowskiego

Flaga powiatu rzeszowskiego

flaga Powiatu rzeszowskiego

SZTANDAR RADY POWIATU RZESZOWSKIEGO

Sztandar Rady Powiatu Rzeszowskiego został przyjęty Uchwałą Nr XIX/146/2000 Rady Powiatu w Rzeszowie z dn. 18 listopada 2000 r.

sztandar Rady Powiatu Rzeszowskiego 2

sztandar Rady Powiatu Rzeszowskiego 1

 

W stanowisku Rady Powiatu Rzeszowskiego w sprawie przyjęcia sztandaru napisano: „W roku Wielkiego Jubileuszu Dwu Tysięcy Lat Chrześcijaństwa, Rada Powiatu Rzeszowskiego, zebrana na XIX sesji w dniu 18 listopada 2000 roku przyjmuje sztandar, stanowiący znak szczególny wspólnoty, którą jednoczy.

Dla Narodu Polskiego Sztandar jest od wieków symbolem najwyższych wartości i działań dla dobra wspólnego – dla Rzeczypospolitej. Czując się spadkobiercami Ojców, wyznając ich zasady, pragniemy podkreślić przywiązanie do tradycji – Naszego Sztandaru, który oddaje taką samą jak dla przodków hierarchię wartości – służbę Bogu i człowiekowi.

Świadomi chrześcijańskich korzeni naszej tożsamości narodowej i regionalnej, pomni chlubnych, jak też i tragicznych dziejów Rzeczypospolitej, wyrażamy przekonanie, że Sztandar ten zjednoczy naszą wspólnotę samorządową w pracy dla dobra Małej Ojczyzny – Powiatu Rzeszowskiego, będzie dla nas radnych znakiem wartości we wszystkich dziedzinach życia duchowego, społecznego i kulturowego.”