XI sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego

XI sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja Komendanta Miejskiego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu.
 3. Informacja Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
 4. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.
 5. Informacja Komisji Rewizyjnej o realizacji rocznego planu kontroli z I półrocze 2015 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Rzeszowskiego Nr X/100/15 w  sprawie „Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/358/10 Rady Powiatu w Rzeszowie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia dochodów podlegających gromadzeniu na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadanie inwestycyjne „Koncepcja przebudowy budynku oficyny Zespołu Pałacowo-Parkowego w Tyczynie i  rozbudowa o salę gimnastyczną dla Zespołu Szkół w Tyczynie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie przejazdu na cieku wodnym oznaczonym jako działka nr 374 pomiędzy działkami nr 357 i 399 wraz z budowa obiektu mostowego w m. Nowa Wieś – opracowanie dokumentacji projektowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi  powiatowej  Nr 1382R Rzeszów – Trzebownisko –  Łukawiec –  Czarna w km 8+032 do 17+462” współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi  powiatowej  Nr 1422R Borek Stary – Błażowa – Błażowa Górna – Ujazdy  w km 0+000 do 14+280” współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji z gminą Lubenia zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 108610R i budowa chodnika w pasie drogowym w ciągu drogi gminnej Lubenia – Maternówka”
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji z gminą Błażowa zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych Nr 108076R ulica Puławskiego, Nr 108073R ulica Mickiewicza, Nr 108079R ulica Witosa oraz Nr 108080R ulica Witosa w miejscowości Błażowa i Błażowa Górna”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej   realizacji z gminą Tyczyn zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych Nr 108921R Kielnarowa – Matysówka oraz Nr 108921R Matysówka – Kielnarowa”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Województwem Podkarpackim.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2015.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rzeszowskiego.
 19. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji i wykonania uchwał Rady Powiatu.
 20. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski i sprawy różne.
 21. Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji.
 22. Zamknięcie sesji.