Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie realizuje 62-godzinny Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w powiecie rzeszowskim. 

W dn. 5 października 2015 r. PCPR w Rzeszowie rozpoczęło realizację Programu stanowiącego integralny element kompleksowych działań realizowanych w oparciu o Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie w zakresie przeciwdziałania przemocy. Program realizowany jest w formie działań psychologicznych, edukacyjnych i socjalizacyjnych, ukierunkowanych na zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc, która zmniejszy ryzyko dalszego stosowania przemocy oraz zwiększy ich zdolność do samokontroli agresywnych zachowań i do konstruktywnego współżycia w rodzinie.

W części edukacyjnej program koncentruje się na przekazaniu szeroko pojętej wiedzy na temat zjawiska przemocy, zachowań agresywnych, uzależnienia od alkoholu, prawidłowych relacji w rodzinie, postaw rodzicielskich, komunikacji interpersonalnej, asertywnych zachowań, radzenia sobie ze stresem, zastępowania zachowań agresywnych zachowaniami akceptowanymi społecznie.

Część korekcyjna natomiast ukierunkowana jest na zdobycie praktycznych umiejętności niestosowania przemocy, radzenia sobie ze złością, trening umiejętności prospołecznych i asertywności, umiejętność rozpoznawania
u siebie wyzwalaczy agresji.

Adresatami Programu są osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy domowej, które otrzymały karę pozbawienia wolności z okresem zawieszenia na okres próby, osoby stosujące przemoc domową w trakcie trwania procedury Niebieskiej Karty, osoby kierowane przez instytucje i organizacje, oraz wszystkie, które chciałyby pracować nad swoimi emocjami i konstruktywnymi relacjami z ludźmi.

Cykl korekcyjno-edukacyjny obejmuje 62 godziny dydaktyczne, w tym zajęcia grupowe i indywidualne prowadzone metodami aktywnymi dzięki którym uczestnicy mają możliwość czynnego uczestniczenia w zajęciach, swobodnego wypowiadania swojego zdania i zaangażowania w przebieg spotkania. Grupa ma charakter zamknięty i skierowana jest do 10 osób zamieszkujących teren powiatu rzeszowskiego .

Realizacja kolejnej edycji Programu zaplanowana jest na I kwartał 2016 r. Nabór do nowej grupy odbywać się będzie końcem bieżącego roku. Szczegółowe informacje dotyczące naboru nowej grupy dostępne pod numerem telefonu: 17-85-94-823 wew. 4 lub 519-585-857.

 

Jeżeli masz problem z emocjami, nie umiesz poradzić sobie ze złością i agresją – zadzwoń!

Może ten Program jest właśnie dla Ciebie.