XVI sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego

XVI sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego

Specjalnym gościem na sesji była Pani Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki.

Kluczowym punktem XVI sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego było przyjęcie budżetu na rok 2016. Kolejny rok w Powiecie Rzeszowskim to rok pełen wyzwań oraz nowych zadań. Startująca nowa perspektywa to możliwość pozyskania dodatkowych funduszy na projekty, dzięki, którym Powiat Rzeszowski może rozwijać się jeszcze bardziej dynamicznie.

Uchwała budżetowa została przyjęta przez Radę.

 

Uchwały Rady Powiatu Rzeszowskiego podjęte na sesji w dniu 27 stycznia 2016 r.:

– Nr XVI/154/16 Uchwała budżetowa na rok 2016 – Nr XVI/155/16 w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rzeszowskiego na lata 2016-2029

– Nr XVI/156/16 w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Rzeszowski

– Nr XVI/157/16 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Rzeszowskiego do realizacji projektu pozakonkursowego pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (II)”

– Nr XVI/158/16 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Rzeszowskiego do realizacji projektu pozakonkursowego pod nazwą „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (II)”

– Nr XVI/159/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości oznaczonej jako działki nr 59/1 i 59/3 położonej w Głogowie Młp. stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego

– Nr XVI/160/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Błażowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych Nr 108076R ul. Pułaskiego, Nr 108073R ul. Mickiewicza, Nr 108079R ulica Witosa oraz Nr 108080R ulica Witosa w miejscowości Błażowa i Błażowa Górna”

– Nr XVI/161/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Lubenia na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 108610R i budowa chodnika w pasie drogowym w ciągu drogi gminnej Lubenia-Maternówka.”

– Nr XVI/162/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Tyczyn na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa dróg gminnych Nr 108921 Kielnarowa-Matysówka-Matysówka-Kielnarowa na odcinkach: 1. Kielnarowa-Matysówka – km 0+000-2+679,40, 2. Matysówka-Kielnarowa – km 2+279,40-3+170”

– Nr XVI/163/16 w sprawie wspólnej realizacji z Gminą Błażowa zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Futoma Karpaty nr. dz. 2282, 2269 w miejscowości Futoma”

– Nr XVI/164/16 w sprawie wspólnej realizacji z Gminą Błażowa planowanej przebudowy drogi powiatowej Nr 1422R Borek Stary – Błażowa – Ujazdy w km od 0+000 do 14+280

– Nr XVI/165/16 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404R Lubenia – Siedliska – Tyczyn w obrębie skrzyżowania z drogą gminną Nr 108608R”

– Nr XVI/166/16 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1418R Borek Stary – Borówki – Grzegorzówka w obrębie skrzyżowania z drogą gminną Nr 108927R”

– Nr XVI/167/16 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1409R Zwięczyca-Niechobrz-Czudec w obrębie skrzyżowania z drogą gminną Nr 108161 R”

– Nr XVI/168/16 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Rzeszowie Nr XXXI/308/13 z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie określenia wykazu przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Rzeszowskiego

– Nr XVI/169/16 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi, jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów usunięcia pojazdu