Budowa maneżu przy Zespole Szkół Techniczno – Weterynaryjnych w Trzcianie

Budowa maneżu przy Zespole Szkół  Techniczno – Weterynaryjnych w Trzcianie

Inwestor: Powiat Rzeszowski

Wartość zadania: 2 074 557,48 PLN

Okres realizacji: 2014 rok – 2015 rok

Inwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej

Kwota dofinansowania ze środków FRKF: 600 000,00 PLN

 

Zakres rzeczowy projektu

W Trzcianie na terenie Zespołu Szkół Techniczno – Weterynaryjnych powstał budynek maneżu o wymiarach ujeżdżalni około 40m x 21m oraz ogrodzony padok – ujeżdżalnia zewnętrzna – o powierzchni około 1 112m2. Padok posiada odwodnienie (drenaż) oraz instalację nawadniającą podłoże za pomocą zraszaczy. Dodatkowo przewidziano zbiornik na wody opadowe z połaci dachowych połączony przyłączem wodociągowym z zaworami czerpalnymi ze złączką do węża umieszczonymi na dłuższym boku padoku służącymi do nawadniania podłoża. Wykonano również niezbędną infrastrukturę umożliwiającą właściwe funkcjonowanie obiektu tj. przyłącza kanalizacji deszczowej, przyłącza wodociągowego, przyłącza elektrycznego zalicznikowego, płyty obornikowej, wykonane zostało niezbędne zagospodarowanie terenu. W ramach zadania zakupiono również równiarkę do podłoża maneżu oraz padoku.

Z wybudowanego przez Powiat Rzeszowski obiektu korzysta młodzież kształcąca się na kierunku technik weterynarii ze specjalnością hipoterapia oraz na kierunku technik hodowca koni w Zespole Szkół Techniczno – Weterynaryjnych w Trzcianie. Obiekt przewidziany jest również w zakresie hipoterapii przez niepełnosprawne dzieci i młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Mrowli, będącego jednostką organizacyjną Powiatu Rzeszowskiego.