XVI Powiatowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży "Ziemia - Nasz Dom"

XVI Powiatowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży "Ziemia - Nasz Dom"

„ZIEMIA – NASZ DOM”
Pod patronatem Starosty Rzeszowskiego

REGULAMIN
Organizator: Miejsko Gminny Ośrodek Kulltury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.
Patronat: Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski
Cele:

– Rozwijanie twórczej wyobraźni dzieci i młodzieży,
– Rozbudzanie i pogłębianie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży,
uwrażliwianie ich na piękno przyrody oraz budzenie szacunku do przyrody,
– Stwarzanie dzieciom możliwości swobodnej wypowiedzi artystycznej na tematy
ekologiczne,
– Wymiana doświadczeń

Temat: „JESIEŃ” – bogactwo kolorystyczne przyrody
Wiek uczestników: 5 – 19 lat
Format prac: A-3 – Nie przyjmujemy prac w innych formatach!
Technika: dowolna
Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:
I kat. – przedszkola i kllasy I-III szkół podstawowych
II kat. – klasy IV-VI szkół podstawowych
III kat. – gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne
W konkursie nie biorą udziału prace zbiorowe
Termin nadsyłania prac: 8 kwietnia 2016 roku..
Adres: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, 36-050 Sokołów Młp., ul. Lubelska 5, Tel. 17 772 90 53

Każda praca na odwrocie powinna zawierać czytelny opis:
Imię i Nazwisko autora pracy; Kategoria wiekowa (I, II lub III); Placówka; Tellefon kontakttowy; Imię i Nazwiisko nauczyciela/instruktora. 

Jedna placówka może nadesłać na konkurs max 12 prac.
Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność Organizatora. Pozostałe prace można odbierać w ciągu miesiąca od zakończenia wystawy pokonkursowej.
Wzięcie udziiału w konkursie oznacza akceptację Regulaminu, a także zgodę na wykorzystanie przez Organizatora danych osobowych autorów i ich prac w celach promocyjnych.

Otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczanie nagród laureatom nastąpi 25 kwiietniia 2016 roku o godz. 13.00 w sali klubowej MGOKSiR
w Sokołowie Młp. Wystawa trwać będzie do 20 maja 2016 roku.

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej MGOKSiR: www.mgoksir-sokolow.pl