XIX sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2014-2018

XIX sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2014-2018

Wśród licznych poruszanych tematów kilka z nich zasługuje na szczególną wzmiankę:

Ślubowanie radnego

Przewodniczący Rady Powiatu – Stanisław Obara poinformował, że do Rady wpłynęło postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Rzeszowskiego w okręgu wyborczym nr 7. W miejsce niedawno zmarłego radnego Marka Ząbka wstąpił Pan Stanisław Kurek. Przewodniczący poprosił Pana Kurka o złożenie ślubowania, po złożeniu ślubowania, po którym Przewodniczący stwierdził, że Pan Stanisław Kurek objął mandat radnego Powiatu Rzeszowskiego. Na sesji podjęto jednoczesnie uchwałę w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetowo-Finansowej, ktorej nowym członkiem został Pan Stanisław Kurek.

 

1050 rocznica chrztu Polski – wykład prof. dr. hab. Kazimierza Ożoga

Dla uczczenia 1050 rocznicy chrztu Polski, by ukazać znaczenie tego wydarzenia w historii naszej Ojczyzny, Rada Powiatu Rzeszowskiego na sesji wysłuchała wykładu prof. dr. hab. Kazimierza Ożoga pt. „Chrzest w 966 roku i polska wspólnota”. Tekst wykładu przekazano uczestnikom sesji na pamiątkę i ku refleksji. 

Powodem naszego spotkania są dzisiaj

Dwie wartości niezwykłe:

Polska wspólnota narodowa i jej chrzest,

Czyli wszczepienie w Chrystusa

I przyjęcie chrześcijaństwa.

Na naszych ziemiach tę największą drogę dziejową

Narodu rozpoczął najmądrzejszy władca

Książę Mieszko I.

Cała nasza kultura, polska tożsamość narodowa

Wyrosły z tego fundamentu,

Jakim jest chrzest Mieszka.

 

W roku 966 w Poznaniu wraz ze słowami

Mesco, ego te baptizo In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti

Wszystko dla Polski się zaczęło.

Nowa wiara i nowe prawo moralne.

I edukacja narodu się zaczęła.

I nowy język polski.

I nowe sposoby uprawy roli.

Budowy domów, grodów i miast.

Nowe prawo i nowy sposób rządzenia państwem.

Nowa kultura narodu, nowa jego tożsamość.

Przez wieki brały początek z Chrztu Polski.

Dlatego jest to najważniejsza data

W historii Polski.

 Kazimierz Ożóg

Chrzest w 966 roku i polska wspólnota

 

Prezentacja metodologii tworzenia Strategii Rozwoju Powiatu Rzeszowskiego

Głos na sesji zabrał Pan Piotr Lutek z firmy Synergia sp. z o.o. Lublin. Przedstawił on metodologię tworzenia Strategii Rozwoju Powiatu Rzeszowskiego. Poinformował m.in., że strategia będzie dokumentem, który ułatwi powiatowi ubieganie się o środki pomocowe. Zostaną przygotowane kwestionariusze celem przeprowadzenia szerokich badań ankietowych wśród mieszkańców powiatu.

Radny Adam Wetula zapytał, co oznacza słowo „interesariusze”, którego użył prezentujący. Zwrócił również uwagę na strategie ochrony środowiska. Spotkał się ze stwierdzeniem, że ziemie pożycza się od wnuków, co oznacza, że należy ja pozostawić w dobrym stanie. Jak sprawić, by na wszystkich szczeblach poprawić stan ochrony środowiska? Czy będzie to przedmiotem uwagi twórców strategii?

P. Piotr Lutek wyjaśnił, że mówiąc o interesariuszach miał na myśli wszystkie osoby, grupy osób, stowarzyszenia itp. z którymi dana jednostka utrzymuje relacje w określonym zakresie. Od ustalonych kierunków rozwoju zależy, kim będą interesariusze. Strategia jest diagnozą tego, w którym miejscu jesteśmy i określeniem działań, które należy podjąć, by znaleźć się w miejscu oczekiwanym.

Radny Adam Śmiałek zapytał czy firma pisała wcześniej takie strategie dla innych samorządów?

P. Lutek potwierdził, maja referencje m.in. z Powiatu Łukomskiego i Miasta Lublina.

Radny Rafał Białorucki zapytał, czy powołany zespół planowania strategii będzie składał się wyłącznie z pracowników firmy, czy również z przedstawicieli powiatu?

Według zapewnień P. Lutka w zespole znajda się reprezentanci powiatu, nie zna strategii, która powstałaby wyłącznie w oparciu o grupę zewnętrznych fachowców.

Radny R. Białorucki zwrócił jednoczesnie uwagę, że strategia ma obowiązywać w latach 2016-2023, tymczasem strategia rozwoju miasta Rzeszowa jest sporządzona na krótszy okres.

P. Lutek wyjaśnił, że jednostki samorządu terytorialnego rozwijają się dłużej niż przedsiębiorstwa, optymalne byłoby uchwalenie strategii na okres dekady, w krótkim okresie trudno byłoby zrealizować wyznaczone wskaźniki. Po trzech spotkaniach warsztatowych będą wyznaczone kierunki strategiczne dla rozwoju powiatu.

Przewodniczący Rady Stanisław Obara zapytał, jak twórcy strategii widzą zaangażowanie Rady Powiatu w prace nad tym dokumentem?

P. Lutek wyjaśnił, że Rada będzie jednym z modułów konsultacyjnych.

 

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 r.

W ocenie zasobów w zakresie pomocy społecznej przygotowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie na tle sytuacji społeczno-demograficznej zobrazowano na przełomie lat dane o osobach i rodzinach korzystających z powiatowego systemu pomocy i wsparcia. Potrzeby korzystających z pomocy społecznej są realizowane zgodnie z możliwościami powiatu w zakresie ich zaspokojenia. 

Do najwazniejszych potrzeb wynikających z analizy oceny zasobow pomocy społecznej Powiatu Rzeszowskiego należą:

– Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki rodziców poprzez tworzenie rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych,

– Promowanie rodzicielstwa zastępczego na terenie powiatu rzeszowskiego w celu pozyskiwania kandydatów na rodziny zastępcze oraz promocja idei rodzicielstwa zastępczego wśrod mieszkańców powiatu,

– Organizowanie grup wsparcia dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej, 

– Organizowanie szkoleń dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz pełnoletnich wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej

– Rozwój pośrednictwa specjalistycznego dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,

– Wspieranie rodzin dysfunkcjonalnych, prowadzenie działań profilaktycznych mających na celu zapobieganiu umieszczania dzieci w pieczy zastępczej,

– Rozwój poradnictwa specjalistycznego dla członków rodzin zagrożonych i dotkniętych problemem przemocy w rodzinie,

– Prowadzenie grupy wsparcia dla osob doznających przemocy w rodzinie,

– Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w Ośrodkach interwencji Kryzysowej,

– Organizowanie szkoleń, doskonalenie zawodowe oraz doradztwo metodyczne dla kierownikow i pracownikow jednostek pomocy społecnej na terenie powiatu,

– Uczestnictwo w "Programie wyrównywania różnic między regionami II" – stosownie do złożonych wniosków i wystąpień,

– Uczestnictwo w programie "Aktywny samorząd" – stosownie do złożonych wniosków i wystąpień