XX sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2014-2018 (zapowiedź)

XX sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2014-2018 (zapowiedź)

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2015 rok. 

 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Rzeszowie z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2015 rok.

 4. Informacja Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie o stanie bezpieczeństwa na terenie Powiatu Rzeszowskiego.

 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2015.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2016.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rzeszowskiego.

 8. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji i wykonania uchwał Rady Powiatu.

 9. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski i sprawy różne.

 10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 11. Zamknięcie sesji.