XX sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2014-2018

XX sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2014-2018

W środę (15 czerwca 2016) odbyła się sesja absolutoryjna Rady Powiatu Rzeszowskiego. Wśród licznych poruszanych tematów, to właśnie nadanie absolutorium wywoływało największe poruszenie wśród zebranych.

Po kilku słowach wstepu do sesji wygłoszonych przez Przewodniczącego Stanisława Obarę odbyło się głosowanie. Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę o sprawozdaniu finansowym i następnie także jednogłośnie udzielili absolutorium. Radny Adam Wetula, zabierający głos w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość wyraził pełne poparcie reprezentowanej przez siebie Partii oraz podkreślił największe w siedemnastoletniej historii powiatu wydatki inwestycyjne, które sięgnęły 47 proc. wartości całego budżetu.

W ubiegłym 2015 roku dochody były planowane na 142 mln zł, a ostatecznie wykonanie to 146 mln zł. Wydatki inwestycyjne planowane były na 145 mln zł, zainwestowano 168 mln zł. Największe środki zostały przeznaczone na budowę Parku Naukowo-Technologicznego Dworzysko Powiatu Rzeszowskiego. Inwestycja ta już zaczęła przynosić korzyści, wnosząc dodatkowe środki do budżetu ze sprzedaży gruntów. Jest to pierwsza taka inwestycja Powiatu. 

Przewodniczący Obara złożył serdeczne gratulacje Staroście Rzeszowskiemu – Józefowi Jodłowskiemu i oddał mu głos. Starosta podziękował Przewodniczącemu, całej Radzie Powiatu, Wicestaroście Rzeszowskiemu Markowi Sitarzowi, Pani Skarbnik Powiatu Danucie Gargale, Sekretarzowi Powiatu Waldemarowi Pijarowi, który przed objęciem stanowiska Sekretarza był odpowiedzialny za projekt Parku Naukowo – Technologicznego Dworzysko doprowadzając tą inwestycję do realizacji, a także wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego, którzy swoją ciężką codzienną pracą sprawiają, że realizacja tak wysoko postawionych celów jakie stawia sobie Powiat jest możliwa. 

 

"Rzadko się zdarza w przypadku samorządu powiatowego, by 50 proc. w skali roku można było przeznaczyć na cele inwestycyjne. W ciągu roku w radzie możemy się różnić, ale ocena na koniec roku powinna być obiektywna. Tak się stało. Bywa też, że w komisjach dyskusje są trudne, ale one takie powinny być. Rosną też oczekiwania mieszkańców. Temu trudno się dziwić, iż są to oczekiwania „roszczeniowo-żądaniowe”. Nie możemy się o to obrażać, ale trudno wytłumaczyć, że samorząd powiatowy nie ma prawie dostępu do środków unijnych, że coraz mniej przeznaczanych środków jest na edukację."

 

Wśród zadań na bieżący rok Starosta wymienił poprawę, budowę i rozbudowę infrastruktury drogowo-mostowej:

 

"Większość ludzi obecnie unika zatłoczonych dróg wojewódzkich czy krajowych, wybierając przejazdy drogami powiatowymi. Droga musi być utwardzona albo najlepiej asfaltowa, a nie spychaczem zniwelowana.

Do budżetu powiatu trafiają już pierwsze środki ze sprzedaży inwestorom gruntu w Parku Naukowo-Technologicznym Dworzysko Powiatu Rzeszowskiego. Te pieniądze pozytywnie wpływają na możliwości inwestycyjne powiatu.

Będziemy również kończyć działania w „scaleniach poautostradowych”. Podjęliśmy się tego jako jedyny powiat, przez które przebiegała autostrada."
 

 

Drugim ważnym punktem środowego zebrania było sprawozdanie obecnego na posiedzeniu Komendanta Miejskiego Policji Bogusława Kanii na temat stanu bezpieczeństwa na terenie Powiatu Rzeszowskiego.

Zwrócił on uwagę zebranych na fakt, iż w 2015 roku nastąpił zauważalny spadek działań kryminalnych na terenie powiatu.

Analizując ilość zdarzeń kryminalnych w latach 2013-2014 w poszczególnych kategoriach zauważyć można:

  • spadek o 86 kradzieży z włamaniem,

  • spadek o 74 kradzieży rzeczy cudzej,

  • spadek o 4 kradzieży i kradzieży z włamaniem do samochodu,

  • spadek o 9 rozbojów i wymuszeń rozbójniczych,

  • spadek o 3 bójek i pobić

Przedstawione dane obrazują spadek stwierdzonych czynów we wszystkich pięciu kategoriach: kradzieże z włamaniem o 39%, kradzieży rzeczy cudzej o 29%, kradzieże i kradzieże z włamaniem do samochodu o 36%, rozbojów i wymuszeń rozbójniczych o 90% i o 27% w przypadku bójek i pobić.

Generalnie ilość stwierdzonych przestępstw w zakresie analizowanych kategorii na przestrzeni ostatnich lat ulega stopniowemu i systematycznemu zmniejszaniu się.

Wyjątkiem jest niestety zwiększona ilość zdarzeń drogowych uwarunkowana jednak stopniowym zwiększaniem się ilość samochodów oraz poprawą jakości dróg powiatowych, które sprzyjają rozwijaniu większych prędkości.

Na zakończenie Przewodniczący Rady wraz ze Starostą Rzeszowskim złożyli serdeczne gratulacji Bogusławowi Kani z tytułu nominacji na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie.