XXI sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2014-2018

XXI sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2014-2018

W środę (10 sierpnia 2016 r.) odbyła się sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego. Wśród licznych poruszanych tematów, największe poruszenie wśród zebranych wywołały sprawozdania z działalności zakładów opieki zdrowotnej z terenu powiatu.

Po kilku słowach wstępu do sesji wygłoszonych przez Przewodniczącego Stanisława Obarę  głos zabrała Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w GórnieElżbieta Burzyńska. Przedstawiła ona w kilku zdaniach sprawozdanie z działalności od początku bieżącego roku.

„Sanatorium” w 2016 r. świadczy usługi medyczne dla ludności w:

 • Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc (80 łóżek),
 • Izbie Przyjęć,
 • Zakładzie Opieki Paliatywnej „Dom Sue Ryder” (30 łóżek),
 • Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym (135 łóżek),
 • Zespole Wyjazdowym Opieki Paliatywnej – hospicjum domowym,
 • Pielęgniarskiej Domowej Opiece Długoterminowej,
   

Ponadto zakład kontraktuje specjalistyczne usługi ambulatoryjne w poradniach i gabinetach specjalistycznych:

 • Gruźlicy i Chorób Płuc,
 • Ginekologiczno – położniczej,
 • Neurologicznej,
 • Logopedycznej,
 • Rehabilitacyjnej,
 • Gabinecie fizjoterapii medycznej
   

Jedną z najważniejszych inwestycji przeprowadzonych przez SP ZZOZ „Sanatorium” w Górnie była rozbudowa i przebudowa pawilonu nr 10 ZOL dla osób starszych i przewlekle chorych wraz z infrastrukturą. Inwestycja ta, dofinansowana była ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014 oraz środków własnych Powiatu Rzeszowskiego. Dokonane w zakładzie przeobrażenia przyczyniły się do rozwoju oraz wzrostu jakości świadczonych usług a także poprawy warunków pracy zatrudnionego personelu.

 

Kolejną osobą, która przygotowała sprawozdanie z dotychczasowej tegorocznej działalności był obecny na sesji Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie Aleksander Panek.
 

SP ZOZ nr 2 udziela świadczeń w formie:

-opieki stacjonarnej: ZODiP w Błażowej, ZOL w Dynowie i Hyżnem,

-opieki ambulatoryjnej świadczonej w zakresie:

 • podstawowa opieka zdrowotna lekarza rodzinnego, pielęgniarki i położnej środowiskowej, higienistek szkolnych,

-specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej: poradnia chirurgii ogólnej, chirurgii ogólnej dla dzieci, chirurgii urazowo – ortopedycznej, chirurgii urazowo – ortopedycznej dla dzieci, dermatologiczna, diabetologiczna, endokrynologiczna, laryngologiczna, laryngologiczna dla dzieci, pulmonologiczna, pulmonologiczna dla dzieci, ginekologiczno – położnicza, kardiologiczna, neurologiczna, neurologiczna dla dzieci, okulistyczna, reumatologiczna, osteoporozy, rehabilitacyjna, urologiczna, preluksacyjna, logopedyczna, wad postawy,

-rehabilitacji leczniczej: rehabilitacja ambulatoryjna, dzienne ośrodki rehabilitacji,

-opieki psychiatrycznej: poradnie zdrowia psychicznego, zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, psychologiczna,

-stomatologii,

-programów profilaktycznych: profilaktyka raka piersi, raka szyjki macicy, profilaktyka chorób układu krążenia,

-diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej: RTG, USG, densytometria, mammografia, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny,
 

Wymienione powyżej zadania realizowane są w następujących komórkach organizacyjnych:

 • Przychodnia Specjalistyczna – Centrum Diagnostyczne,
 • Przychodnie Rejonowe,
 • Gminne Ośrodki Zdrowia,
 • Wiejskie Ośrodki Zdrowia,
 • Punkty Lekarskie,
 • Zakłady Opiekuńczo – Lecznicze

Obecnie Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie sprawuje podstawową opiekę medyczną w 38 ośrodkach zdrowia na terenie Powiatu Rzeszowskiego. Liczba pacjentów zapisanych do lekarza rodzinnego i pediatry wynosi na koniec grudnia 2015 roku: 86 746.
 

Zmiany organizacyjne oraz działania związane z podniesieniem jakości świadczonych usług z ZOZ Nr 2 w Rzeszowie:

 1. Pracownia RTG w Centrum Diagnostycznym – Przychodni Specjalistycznej została wyposażona w nowoczesny aparat RTG, który zastąpił dotychczas używany,
 2. W Przychodni Rejonowej w Sokołowie Małopolskim utworzono pracownię RTG. Wyposażono ją w aparat RTG z Centrum Diagnostycznego – Przychodni Specjalistycznej w Rzeszowie,

 3. W Przychodni Rejonowej w Sokołowie utworzono Poradnię chirurgii urazowo – ortopedycznej, do której zatrudniono 4 lekarzy,

 4. Pracownia Diagnostyki Chorób Serca działająca przy Poradni Kardiologicznej w Centrum Diagnostycznym – Przychodni Specjalistycznej w Rzeszowie została wyposażona w nowoczesny kardiologiczny aparat USG,

 5. W celu podniesienia jakości świadczeń w Pracowni Gastroskopii zakupiono nowy gastroskop,

 6. Poradnię Okulistyczną wyposażono w bezdotykowy tonometr z pachymetrem, co pozwala zwiększyć możliwości diagnostyczne,

 7. Dbając o jakość badań laboratoryjnych realizowanych w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym zakupiono analizator hematologiczny,

 8. W IV kwartale 2015 roku została przeprowadzona kampania zdrowotna „Rak a Zdrowie”. Projekt ten miał na celu szeroko pojętą profilaktykę antynowotworową dotyczącą mieszkańców Powiatu Rzeszowskiego oraz Miasta Rzeszów. W akcji wzięły udział 453 panie, wśród których wykryto 3 zmiany podejrzane, 19 pacjentek skierowano na dalszą diagnostykę, a u 3 wykryto z miany łagodne. We współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym przeprowadzono 11 prelekcji w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu Rzeszowskiego.

 9. W ramach działań profilaktycznych ZOZ Nr 2 realizował szczepienia ochronne dla mieszkańców gminy Boguchwała na podstawie wygranego postępowania konkursowego. Przeciwko grypie zaszczepiono 312 osób w wieku 60 lat i więcej, natomiast szczepieniem przeciw HPV zaszczepionych zostało około 60 dziewczynek. Obecnie ZOZ uczestniczy w postępowaniu konkursowym na świadczenie usług medycznych dla gminy Boguchwała na rok 2016.

Po tych wystąpieniach, Przewodniczący Rady – Stanisław Obara – oddał głos obecnej na sesji Poseł na Sejm RP Krystynie Wróblewskiej. Po krótkim wstępie, w którym podziękowała zebranym za zaproszenie i możliwość wystąpienia Pani Poseł przedstawiła Radzie sprawozdanie z obecnej działalności Ministerstwa Zdrowia. Zwróciła uwagę na fakt, iż wiele zostało już zrobione, chociażby projekt darmowych leków dla seniorów.

Istotnym elementem wystąpienia Pani Poseł było zwrócenie uwagi zebranych na przebywający obecnie w Sejmie projekt dekomercjalizacji szpitali. W tym temacie Powiat Rzeszowski jest niekwestionowanym liderem i zarówno na tle województwa podkarpackiego jak i całego kraju prowadzi służbę zdrowia wręcz wzorcowo. Na terenie Powiatu praktycznie nie wystąpiło zjawisko komercjalizacji placówek szpitalnych.

Dzięki temu projektowi nastąpi wzmocnienie nadzoru nad finansowymi aspektami pracy szpitali. Dyrektorzy placówek zobowiązani będą do systematycznego zdawania relacji o stanie ewentualnego zadłużenia prowadzonych przez siebie placówek, co pozwoli uniknąć sytuacji, w których obecnie znajduje się wiele placówek w kraju będących na skraju bankructwa.

Ministerstwo Zdrowia planuje jednocześnie reformę Narodowej Służby Zdrowia. Przedstawiona została dość kontrowersyjna w różnych środowiskach propozycja, aby każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od posiadanego lub nie ubezpieczenia miał prawo do opieki zdrowotnej. W planach jest jednocześnie likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia i przekazanie kompetencji bezpośrednio na Ministerstwo, które powoła do życia Wojewódzkie Ośrodki Zdrowia. Prowadzić je będą kompetentni dyrektorzy mianowani przez Wojewodę. Planowo reforma ta miałaby wejść w życie od stycznia 2018 r.

Reforma ta opierałaby się na 5 założeniach:

 

 1. Wspomniana wyżej likwidacja NFZ,

 2. Stworzenie sieci szpitali – obecnie wyraźnie zauważalny jest brak koordynacji w służbie zdrowia,

 3. Zwiększenie nakładu na służbę zdrowia do 2025 r. – obecnie Polska znajduje się niemalże na końcu listy krajów z wysokością nakładów na ten cel,

 4. Nowa podstawowa opieka zdrowotna,

 5. Stworzenie Urzędu Zdrowia Publicznego, który zwracałby przede wszystkim uwagę na profilaktykę, która na dzień dzisiejszy jest bardzo w skali kraju zaniedbana – próba zwiększenia świadomości np. w urzędach czy szkołach.

Ostatnim z gości obecnych na sesji był Marszałek Stanisław Kruczek. On również zabrał głos w dyskusji, uzupełniając i potwierdzając wystąpienie swojej przedmówczyni. Zdecydowanie brak jest w służbie zdrowia koordynacji i poprawa tego faktu jest działaniem, które ma na dzień dzisiejszy największy priorytet. Potwierdził on słowa Pani Poseł Krystyny Wróblewskiej stwierdzając, iż system służby zdrowia w Powiecie Rzeszowskim funkcjonuje wręcz modelowo. Powiat Rzeszowski jest wzorem, do którego dążyć będzie reszta kraju. Pogratulował on wszystkim zebranym tego osiągnięcia.