XXIII sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2014-2018

XXIII sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2014-2018

W środę (05 października 2016 r.) odbyła się sesja zwyczajna Rady Powiatu Rzeszowskiego. Podczas obrad podjęto uchwałę w sprawie podjęcia zobowiązania na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Budowa pawilonu Dla Domu Pomocy Społecznej w Górnie". Zapraszamy do zapoznania się z pełną relacją z niedawnego uroczystego otwarcia nowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Górnie:

https://www.powiat.rzeszow.pl/aktualnosci/nowy-budynek-dps-w-gornie,art207/

Na sesji obecny był również Pan Bartosz Magoń – przedstawiciel Agencji Nieruchomości Rolnych (Oddział terenowy w Rzeszowie), którego obszerne sprawozdanie z działalności agencji wzbudziło poruszenie i zainteresowanie wśród Radnych.

 

Nowe zasady obrotu nieruchomościami rolnymi
po 30 kwietnia 2016r.

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego (UKUR) określa zasady obrotu wszystkich nieruchomości rolnych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego z wyłączeniem nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne.

Przepisy ustawy (UKUR) dotyczące nabycia nieruchomości rolnej stosuje się odpowiednio do nabycia:

1) gospodarstwa rolnego;

2) użytkowania wieczystego nieruchomości rolnej albo udziału lub części udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości rolnej;

3) udziału lub części udziału we współwłasności nieruchomości rolnej.

Do zbycia spadku lub części spadku lub udziału w spadku obejmującym gospodarstwo rolne lub nieruchomość rolną, stosuje się przepisy ustawy UKUR dotyczące zbycia nieruchomości rolnej.

UKUR nie stosuje się do :

 1. Nieruchomości nierolnych: w rozumieniu kodeksu cywilnego oraz wg. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.

 2. Do transakcji zbycia nieruchomości pomiędzy osobami bliskimi (zstępny, wstępny, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonek, osoby przysposabiające, osoby przysposobione).

 3. Nieruchomości rolnych – o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha, będących drogami wewnętrznymi oraz nabycia udziałów lub ich części w takich nieruchomościach.

 4. Gruntów rolnych zabudowanych do 0,50 ha, które w dniu wejścia w życie ustawy zajęte są pod budynki nie wykorzystywane do produkcji rolniczej.

 5. Nieruchomości rolnych, które w dniu wejścia w życie ustawy, w ostatecznych decyzjach o warunki przeznaczone są na cele inne niż rolne.

 6. Nieruchomości Zasobu – którymi ANR gospodaruje na podstawie ustawy z dnia 19-10-1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Nabywcą nieruchomości rolnych może być:

 1. Rolnik indywidualny (wyłącznie), nabywający nieruchomości rolne do pow. 300 ha UR wraz z posiadanymi w gospodarstwie rodzinnym, (rolnikiem jeden z małżonków)

 2. Osoba bliska zbywcy,

 3. Jednostka samorządu terytorialnego

 4. Skarb Państwa lub w jego imieniu ANR

 5. Osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;”

 6. Parki narodowe – zakup na cele związane z ochroną przyrody

 7. W wyniku dziedziczenia oraz zapisu windykacyjnego (testament);

 8. Na podstawie art. 151 lub art. 231 Kodeksu cywilnego (poprzez zabudowę);

 9. W toku postępowania restrukturyzacyjnego w ramach postępowania sanacyjnego.

Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty oraz w innych przypadkach

Możliwe za zgodą Prezesa ANR w drodze decyzji wydanej na wniosek:

1. zbywcy, jeżeli:

 • wykaże on, że nie było możliwości nabycia nieruchomości rolnej przez podmioty, które mogą kupić bez zgody (rolnik, bliscy, samorząd, Skarb Państwa, itd…).

 • nabywca daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej,

 • w wyniku nabycia nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych;

2. osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne, która:

 • posiada kwalifikacje rolnicze, albo której pod warunkiem uzupełniania kwalifikacji przyznano pomoc PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020.

 • daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej,

 • zobowiąże się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego.

Obowiązki nabywcy nieruchomości rolnych – ograniczenia w zbywaniu.

 

 1. Nabywca nieruchomości rolnej jest zobowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 10 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście.

 2. W okresie 10 lat od dnia nabycia, nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie (wydzierżawiona, użyczona) innym podmiotom.

 3. Osoba fizyczna, która otrzymała decyzję ANR- (zgodę na nabycie) dodatkowo zobowiązana jest zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości rolnej na terenie gminy, na obszarze której położona jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rolnego.

 4. Sąd na wniosek nabywcy nieruchomości rolnej zezwoli na zbycie nieruchomości, przed upływem okresu 10 lat od dnia przeniesienia własności tej nieruchomości, jeżeli konieczność jej dokonania wynika z przyczyn losowych, niezależnych od nabywcy.

 5. Ograniczeń i zapisów powyższych oraz limitu powierzchni do 300 ha UR nie stosuje się do nabycia nieruchomości rolnej przez: (osoby bliskie, samorządy, Skarb Państwa, osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego i innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;”; nabytych w wyniku dziedziczenia, zapisu windykacyjnego, nabytych poprzez zabudowę na podstawie art. 151 lub art. 231 Kodeksu cywilnego).

Podczas sesji podjęto również uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1472E Piątkowa-Futoma-Ulanica-Dynów w km 0+000 do 5+200. Więcej informacji na temat tej inwestycji pod adresem:

https://www.powiat.rzeszow.pl/aktualnosci/przebudowa-drogi-powiatowej-nr-1427r-piatkowa-futoma-ulanica-dynow-w-km-0-000-5-200,art222/

Podczas posiedzenia Komisji ds. Strategii Rozwoju Powiatu Rzeszowskiego poprzedzającej środową sesję została również przedstawiona informacja dotycząca realizacji Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Rzeszowskiego:

Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Rzeszowskiego do roku 2015 została przyjęta uchwałą Nr XXXV/299/06 Rady Powiatu w Rzeszowie z dnia 25.10.2006r.
W dniu 18.12.2015r. Uchwałą Nr XIV/136/15 przedłużono okres obowiązywania Strategii do końca 2016 roku.

Strategia obejmuje cele i kierunki działania zidentyfikowane i zhierarchizowane w pięciu obszarach życia społeczno – gospodarczego Powiatu Rzeszowskiego tj.

 • Gospodarka
 • Infrastruktura
 • Obszary wiejskie
 • Ochrona środowiska
 • Obszar społeczny.

Zidentyfikowane i zhierarchizowane cele stały się podstawą do określenia wariantu rozwoju Powiatu. Wariant rozwoju społeczno – gospodarczego Powiatu Rzeszowskiego dzielący się na dwa cele strategiczne, cztery priorytety oraz osiem celów niezbędnych przedstawiał się następująco:

Cele strategiczne:

 • Budować i modernizować infrastrukturę drogową wraz z jej najbliższym otoczeniem
 • Podjąć działania w kierunku uzbrojenia terenów pod potrzeby rozwoju przedsiębiorczości i działać na rzecz tworzenia warunków do rozwoju stref aktywności gospodarczej

Priorytety:

 • Podjąć działania w kierunku restauracji i rewitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego wraz z systemem ich zabezpieczeń
 • Stworzyć warunki do budowy i modernizacji infrastruktury opieki społecznej
 • Budować i modernizować infrastrukturę obiektów oświatowych
 • Podjąć działania w kierunku poprawy infrastruktury ochrony zdrowia

Cele niezbędne

 • Tworzyć sprawy system promocji Powiatu, kreowania liderów jego rozwoju i produktów lokalnych
 • Tworzyć warunki do równomiernego rozwoju Powiatu wspierając inicjatywy samorządowe
 • Wspierać tworzenie sprawnego systemu oczyszczania ścieków
 • Wspierać rozwój różnych form edukacji na terenach wiejskich
 • Podjąć działania w kierunku rozbudowy infrastruktury umożliwiającej zwiększenie dostępu do usług internetowych
 • Aktywnie uczestniczyć w projektach na rzecz podtrzymywania tradycji regionalnych – wzorców kulturowych, integracji i podtrzymywania tożsamości lokalnej
 • Podjąć działania na rzecz różnych form aktywizacji zawodowej oraz badać i aktualizować potrzeby regionalnego rynku pracy (w tym dla niepełnosprawnych)
 • Podjąć działania na rzecz wsparcia rodzin patologicznych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją.

Cele założone w Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Rzeszowskiego zostały osiągnięte zgodnie z założeniami. Największa ilość środków została przeznaczona na realizację dwóch celów strategicznych tj. na budowanie i modernizowanie infrastruktury drogowej wraz z jej najbliższym otoczeniem oraz na podejmowanie działań w kierunku uzbrojenia terenów pod potrzeby rozwoju przedsiębiorczości i działań na rzecz tworzenia warunków do rozwoju stref aktywności gospodarczej.

Na zadania związane z infrastrukturą drogową przeznaczono 153 952 011,92zł, z czego kwota 82 236 897,17zł pochodziła ze środków zewnętrznych. Natomiast na działanie dotyczące uzbrojenia terenów inwestycyjnych 78 000 000,00 zł, 53 207 038,00 zł to kwota otrzymanego dofinansowania w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013.

W obszarze infrastruktura priorytetami dla Powiatu były zadania dotyczące budowy i infrastruktury obiektów oświatowych, służby zdrowia i opieki społecznej. Na ważniejsze działania poniesiono wydatki w kwocie 65 509 073,63 zł. Inwestycje w tych obszarach związane były głównie z wybudowaniem nowej infrastruktury dla placówek: SP ZZOZ w Górnie, DPS w Górnie, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Mrowli, LO w Dynowie, SP ZOZ nr 2 w Rzeszowie, Zespołu Szkół Techniczno – Weterynaryjnych w Trzcianie. Pozostałe wydatki to modernizacje, doposażanie placówek oraz przystosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Niemniej ważnym priorytetem dla Powiatu była realizacja inwestycji w kierunku restauracji i rewitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego wraz z system zabezpieczeń. Na główne zadania w tym obszarze wydano 4 241 954,46 zł.

Dużą część wszystkich zadań udało się zrealizować dzięki środkom unijnym jakie zapewniła Perspektywa finansowa 2007 – 2013. Przyśpieszyła ona realizację przedsięwzięć, które były odkładane w czasie ze względu na brak środków w budżecie Powiatu.

Biorąc pod uwagę kompetencje jakie określa ustawa o samorządzie powiatowym najważniejszą rolę w celach niezbędnych wybranego Wariantu Rozwoju Powiatu Rzeszowskiego przypisano 2 kierunkom działań tj. podejmowaniu działań na rzecz różnych form aktywizacji zawodowej oraz badaniu i aktualizowaniu potrzeb regionalnego rynku pracy, a także tworzeniu sprawnego systemu promocji Powiatu, kreowaniu liderów jego rozwoju i produktów lokalnych.

Działania mające na celu aktywizację zawodową prowadzone były głównie przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie i obejmowały swym zakresem różnego rodzaju kursy, szkolenia (m.in. z prowadzenia własnej działalności gospodarczej) oraz staże, których efektem finalnym miało być zwiększenie zatrudnienia wśród osób pozostających bez pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie aktywnie pozyskiwał środki na realizację ww. działań bo aż 109 621 468,30 zł z łącznej kwoty 112 784 646,52 zł pochodziło z zewnętrznych źródeł finansowania.

Promocja Powiatu to działania związane z nawiązywaniem współpracy z innym samorządami celem wspólnej promocji walorów turystycznych, produktów regionalnych i ekologicznych. Powiat Rzeszowski uczestniczył także w licznych imprezach organizowanych na terenie województwa, często sprawując nad nimi honorowy patronat.

Wyznaczone w wariancie rozwoju cele i przypisane im kierunki działania leżą w kompetencjach wielu instytucji. Samorząd Powiatu Rzeszowskiego realizuje te działania, które wynikają z kompetencji określonych ustawą o samorządzie powiatowym. Pozostałe działania ujęte w wariancie rozwoju pozwoliły wpisać się w Strategię innym podmiotom zlokalizowanym na terenie powiatu.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem nowej Strategii dla Powiatu Rzeszowskiego. Dokument Strategii będzie zgodny z aktualnie obowiązującym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego. Cele i kierunki działań Powiatu Rzeszowskiego będą spójne i zgodne z założeniami zawartymi zarówno w Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 jak i programach unijnych Nowej Perspektywy finansowej 2014 – 2020.