Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego Dynowie

Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego Dynowie

      

W ramach projektu: „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2016/2017” realizowanego przez Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Departament Edukacji, Nauki i Sportu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.2 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych –  szkolnictwo zawodowe.

Projekt jest skierowany do szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych – zawodowych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

17 listopada 2016r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą Nr 237/4767/16 zatwierdził listę rankingową wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2016/2017 .

Z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie – 2 uczniów znalazło się w gronie 350 uczniów z całego województwa podkarpackiego, którym przyznano takie stypendia, a są to:

  • Damian Domin (3TPS) z 4 – letniego Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych – opiekun Pan Piotr Cygan,
  • Marcin Konopka (2TL) z 4 – letniego Technikum w zawodzie technik logistyk – opiekun Pani Anna Kałamucka

dla których zostały przygotowane i złożone wnioski konkursowe.

1. Aby otrzymać takie stypendium należało spełnić, m.in. następujące kryteria obowiązkowe:

a) być uczniem co najmniej 2 klasy ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej,

b) na stałe mieszkać na terenie województwa podkarpackiego lub uczęszczać do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie województwa podkarpackiego,

c) średnia ocen z wszystkich przedmiotów co najmniej 4,3 na zakończenie poprzedniego roku nauki (tj. rok szkolny 2015/2016),

d) średnia ocen z 3 wybranych przedmiotów zawodowych (w przypadku braku trzech przedmiotów zawodowych na świadectwie – z 2 przedmiotów zawodowych i 1 przedmiotu „ogólnego” powiązanego z zawodem realizowanego na poziomie rozszerzonym. W przypadku gdy na świadectwie znalazłby się tylko 1 przedmiot zawodowy – średnia ocen dotyczy: 1 przedmiotu zawodowego i dwóch przedmiotów „ogólnych” powiązanych z zawodem realizowanych na poziomie rozszerzonym) na poziomie nie niższym niż 5,0 obliczona w oparciu o świadectwo szkolne z roku szkolnego 2015/2016, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń,

e) opracować Indywidualny Plan Rozwoju edukacyjnego, tj. zindywidualizowany program rozwoju edukacyjnego ucznia szczególnie uzdolnionego, opracowany do realizacji w roku szkolnym 2016/2017.

2. Kryteria dodatkowe:

a) szczególne osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów zawodowych lub przedmiotów „ogólnych”, powiązanych z zawodem,

b) inne osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów zawodowych lub przedmiotów „ogólnych”, powiązanych  z zawodem

Warto znaleźć się w gronie najlepszych, bo stawką są uznanie, poczucie własnej wartości oraz stypendium pieniężne.

 

Uczniom, Ich Rodzicom i Opiekunom serdecznie gratulujemy!!!!