„Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”

„Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”

Projekt pt. „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Całkowita wartość projektu– 1 029 778, 80zł.

 

Celem głównym projektu jest: Poprawa jakości szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie poprzez wzbogacenie oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy w okresie od 01.12.2016 r. do 31.10.2019 r.

Formy wsparcia w projekcie Szkoła Fachowych Kompetencji Zawodowych:

 1. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu przez studia podyplomowe dla 2 nauczycieli uprawniające do nauczania przedmiotów zawodowych branży mechanicznej i informatycznej, oraz szkolenia doskonalące dla 15 nauczycieli przedmiotów zawodowych podnoszące kwalifikacje zawodowe zgodnie z najnowszym stanem wiedzy i postępem technicznym i informatycznym w przemyśle.

 2. Staże i praktyki zawodowe w zakładach pracy (4 tygodnie – 150 godz. dla 1 ucznia) dla 185 uczniów zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, oraz technikum w zawodzie technik informatyk, technik handlowiec, technik pojazdów samochodowych, technik logistyk.

 3. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów "Kurs obsługi urządzeń transportu bliskiego -kierowca operator wózków jezdniowych napędzanych z bezpieczną wymianą butli gazowej" – kurs przeprowadzony w CKU ZSzZ Dynów dla 240 uczennic/ uczniów.

 4. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów "Kurs z zakresu spawania metodą TIG" – kurs przeprowadzony w CKU ZSzZ Dynów dla 60 uczniów technikum w zawodzie: technik pojazdów samochodowych, w Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.

 5. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla 60 uczniów "Kurs programowania obrabiarek CNC" w klasach technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych zgodnie z innowacją pedagogiczną i dla technika informatyka.

 6. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów – 'Kurs obsługi kas fiskalnych' dla 144 uczniów/uczennic technikum w zawodzie: technik handlowiec, technik logistyk, technik pojazdów samochodowych, technik informatyk.

 7. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów: "Kurs: obsługa ruchu turystycznego – agroturystyka" dla 30 uczniów technik handlowiec. Kurs zgodny z innowacją pedagogiczną realizowaną w szkole, rozszerza umiejętności uczniów przez zajęcia teoretyczne i praktyczne (w tym wyjazd jednodniowy edukacyjny do gospodarstwa agroturystycznego).

 8. Wizyty studyjne na uczelnie wyższe i do zakładów pracy – w wyjazdach będą brali udział wszyscy zainteresowani uczniowie w zawodzie technik logistyk, informatyk, handlowiec, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, oraz wyjazd do fabryki samochodów Fiat Auto Poland w Tychach dla uczniów w zawodzie technik pojazdów sam., mechanik pojazdów samochodowych. Celem jest zwiększenie w uczniach wiedzy na temat możliwości rozwoju własnej kariery zawodowej oraz odpowiedzialności za własną edukacje i przyszłość. Wizyty zostaną zorganizowane w fabryce cechującej się najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi i organizacyjnymi – tak, aby wizyta mogła pokazać uczestnikom najnowsze trendy w branży, jak również zainspirować do aplikowania o ambitne stanowiska pracy.

 9. Kurs prowadzenia e-sklepu oraz udział w firmie symulacyjnej e-sklep dla 45 uczennic i uczniów ZSzZ w zawodzie technik informatyk, technik handlowiec. Zadanie obejmuje przeprowadzenie kursu, oraz prowadzenie firmy symulacyjnej e-sklep na serwerze szkoły.

 10. Doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych zgodnie z wymaganiami podstawy programowej kształcenia w zawodzie, wykazem KOWEZiU. Wyposażenia pracowni szkolnych i Centrum Kształcenia Ustawicznego zgodnie nowoczesną technologią i potrzebami rynku pracy, oraz dostosowaniem szkoły do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie ze standardem wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego w kwalifikacjach.

 • Doposażenie pracowni języków obcych w kompletne pomoce dydaktyczne. Pracownia pozwoli zwiększyć atrakcyjność i efektywność nauczania języka niemieckiego i angielskiego zawodowego. Zapewni prestiż wśród mniej innowacyjnych ośrodków. Rynek pracy został otwarty na polskich fachowców, a świat biznesu dla naszych firm. Istotną barierę stanowi wyłącznie znajomość języków obcych. Profesjonalne przygotowanie językowe zwiększa szanse uczniów na konkurowanie z innymi na rynku pracy.

 • Zakup zestawów komputerowych do pracowni sieci komputerowych, aplikacji internetowych wraz z oprogramowaniem, zakup laptopów do pracowni gospodarki materiałowej.

 • Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni diagnostyki samochodowej i pracowni Centrum Kształcenia Ustawicznego.