XXIV sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2014-2018 (część I)

XXIV sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2014-2018 (część I)

W dniu 30 listopada 2016 r. o godz. 15:00 w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego odbyła się XXIV sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2014-2018.

 

 

Gościem na sesji była Podkarpacka Kurator Oświaty Małgorzata Rauch. Przygotowała ona krótkie wystąpienie oraz prezentację multimedialną dla zebranych na sesji Radnych oraz dyrektorów placówek oświatowych, pragnąc przybliżyć nieco szczegóły planowanej zmiany w nadchodzącej reformie oświaty.

 

Nowy ustrój szkolny – zmiany z mocy ustawy:

Szkoły Podstawowe (6 letnie) + Gimnazjum → Szkoły Podstawowe (8 letnie z klasą gimnazjalną)

Liceum Ogólnokształcące (3 letnie) + Gimnazjum → Liceum Ogólnokształcące (4 letnie z klasą gimnazjalną)

Technikum (4 letnie) + Gimnazjum → Technikum (5 letnie z klasą gimnazjalną)

Zasadnicza Szkoła Zawodowa + Gimnazjum → Branżowa Szkoła I Stopnia

 

Samorządowe szkoły publiczne:

– do dnia 30 listopada, w roku w którym nastąpi przekształcenie:

 • uchwała JST (jednostek samorządu terytorialnego) stwierdzająca przekształcenie

 • dostosowanie statutów szkół do przepisów ustawy – Prawo oświatowe

 

Przekształcenia z inicjatywy organu prowadzącego:

Gimnazjum → Szkoła Podstawowa (8 letnia z klasą gimnazjalną)

Gimnazjum → Liceum Ogólnokształcące (4 letnie z klasą gimnazjalną)

(możliwe od 01.09.2017 r. do 01.09.2019 r.)

 

Szkoły Podstawowe (6 letnie) + Gimnazjum → Szkoły Podstawowe (8 letnie z klasą gimnazjalną)

Liceum Ogólnokształcące (3 letnie) + Gimnazjum → Liceum Ogólnokształcące (4 letnie z klasą gimnazjalną)

Liceum Ogólnokształcące (3 letnie) + Gimnazjum + Zasadnicza Szkoła Zawodowa → Liceum Ogólnokształcące (4 letnie) + Branżowa Szkoła I Stopnia

Gminy mają za zadanie dążyć do tego,aby powstające szkoły podstawowe były szkołami o pełnej strukturze, mieszczącymi się w jednym budynku lub bardzo bliskiej lokalizacji.

 

Egzaminy:

Egzamin 8-klasisty:

 • od roku szkolnego 2018/2019 w ostatniej klasie 8-letniej szkoły podstawowej będzie przeprowadzany egzamin 8-klasisty:

  – w latach szkolnych 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021egzamin 8-klasisty przeprowadzany będzie z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki

  – od roku szkolnego 2021/2022 z przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy nowożytny oraz jeden z przedmiotów do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii oraz historii

 • egzamin będzie przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla 8-letniej szkoły podstawowej

 • wyniki egzaminu będą przedstawiane w procentach i skali centylowej

 • przystąpienie do egzaminu będzie obowiązkowe, uzyskane wyniki nie będą miały wpływu na ukończenie szkoły, natomiast będą stanowić jedno z kryteriów rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej

 • zasady organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, dotyczące m.in. warunkow zwalniania uczniów z obowiązku przystąpienia do egzaminu, dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu, możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej, będą analogiczne do rozwiązań funkcjonujących na obecnie przeprowadzanym egzaminie gimnazjalnym.

 

Egzamin maturalny:

 • nowy egzamin maturalny będzie przeprowadzany od raku szkolnego 2022/2023 dla absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego, a od 2023/2024 dla absolwentów 5-letniego technikum

 • podstawą przeprowadzenia tego egzaminu będą wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego

 • warunki i sposób przeprowadzenia nowego egzaminu maturalnego zasadniczo nie będą odbiegały od dotychczas obowiązujących.

Zmiany w stosunku do obecnego stanu prawnego polegają na:

 • wprowadzeniu progu zdawalności (na poziomie 30% możliwych do uzyskania punktów) z egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym,

 • absolwenci branżowej szkoły II stopnia, posiadający dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, począwszy od roku szkolnego 2021/2022 będą mogli uzyskać świadectwo dojrzałości przez zdanie egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych tj. bez konieczności, ale z możliwością zdawania egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego,

 • wprowadzeniu dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego w części pisemnej z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym

 

Nowa struktura szkolnictwa zawodowego:

 • Od 1 września 2017 r. w systemie oświaty kształcenie w zawodach prowadzić będą następujące szkoły prowadzące kształcenie zawodowe:

  – 4-letnie technikum dla młodzieży

  – 3-letnia branżowa szkoła I stopnia dla młodzieży (w miejsce dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej)

  – szkoła policealna

 • od 1 września 2019 r. rozpocznie kształcenie 5-letnie technikum dla młodzieży

 • od 1 września 2020 r. rozpocznie działalność branżowa szkoła II stopnia, przeznaczona dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia

 

Branżowa szkoła I stopnia

– ograniczenie liczby kwalifikacji do jednej

– uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po ukończeniu szkoły oraz po zdaniu egzaminu zawodowego z jednej kwalifikacji

– ukończenie branżowej szkoły I stopnia pozwoli uzyskać wykształcenie zasadnicze branżowe oraz umożliwi kształcenie w branżowej szkole II stopnia

– co najmniej 50% zajęć w branżowej szkole I stopnia będzie przeznaczonych na kształcenie zawodowe

 

Branżowa szkoła II stopnia

– kształcenie zawodowe może odbywać się w zawodach, które są kontynuacją kształcenia w branżowej szkole I stopnia

– kształcenie w branżowej szkole II stopnia będzie realizowane w zakresie jednej kwalifikacji, będącej nadbudową dla kwalifikacji, w zakresie której realizowane było kształcenie w branżowej szkole I stopnia (ograniczenie liczby kwalifikacji do dwóch – jedna w BS I i jedna w BS II)

– ukończenie branżowej szkoły II stopnia pozwoli uzyskać wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika po zdanym egzaminie z drugiej kwalifikacji

– po ukończeniu branżowej szkoły II stopnia i po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent może uzyskać świadectwo dojrzałości celem kontynuacji nauki na studiach wyższych (język polski, matematyka, język obcy oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub egzamin z przedmiotu dodatkowego)

 

Rozwiązania dotyczące nauczycieli:

Rozwiązania umożliwiające płynne przechodzenie nauczycieli do szkół nowego typu, m.in.:

 • z mocy prawa nauczyciele szkół starego systemu staną się nauczycielami szkół nowego systemu

 • liczba oddziałów klas 7 i 8 będzie większa niż byłaby liczba klas I i II gimnazjalnych. Na podstawie danych SIO szacowane jest ponad 5 tys. oddziałów więcej. Oznacza to zwiększenie zatrudnienia nauczycieli

 • nauczyciele zatrudnieni w gimnazjach posiadają kwalifikacje do nauczania również w szkołach podstawowych. Większość z nich ma kwalifikacje do nauczania w liceach – są to osoby legitymujące się wykształceniem magisterskim (ponad 97% nauczycieli gimnazjów).

 

Rozwiązania wspomagające:

Rozwiązania wspomagające w rozlokowaniu kadry w związku z nową siecią szkół (w okresie do 31 sierpnia2019 roku):

 • w przypadku braku możliwości dalszego zatrudnienia przewidziane jest rozszerzenie możliwości przeniesienia w stan nieczynny nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony (obecnie zapis dotyczy nauczycieli zatrudnionych przez mianowanie)

 • możliwość nałożenia na nauczyciela – za jego zgodą – obowiązku podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć zatrudnionego w wymiarze niższym niż 1/3 obowiązkowego wymiaru zajęć (obecnie dotyczy nauczycieli zatrudnionych w wymiarze nie niższym niż ½)

 • pozostawienie liczby uczniów przypadających na jeden etat psychologa, pedagoga lub logopedy w szkołach prowadzonych przez JST na poziomie nie wyższym niż w roku szkolnym 2016/2017

 

Pozostałe rozwiązania:

 • wymóg uzyskania przez nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć pisemnej zgody dyrektora szkoły wskazanej przez nauczyciela jako podstawowe miejsce pracy, na kontynuowanie lub podjęcie dodatkowego zatrudnienia, a w przypadku dyrektora – organu prowadzącego (nie dotyczy to nauczycieli przedmiotów teoretycznych prowadzących kształcenie zawodowe, praktycznej nauki zawodu oraz przedmiotów artystycznych w szkołach artystycznych)

 • ustalenie w roku szkolnym 2019/2020 średniej liczby godzin ponadwymiarowych przypadających na etat nauczyciela w danej szkole ponadpodstawowej prowadzonej przez JST w wysokości równiej liczbie tych godzin przypadającej w roku szkolnym 2016/2017

 

Nauczyciele w okresie wdrażania reformy

 • przedłużenie rozpoczętego stażu na kolejny stopień awansu zawodowego o czas trwania nieobecności nauczyciela w pracy z powodu pozostawania w stanie nieczynnym

 • możliwość kontynuowania rozpoczętego wcześniej stażu na kolejny stopień awansu zawodowego przez nauczycieli gimnazjum, bez względu na wymiar zatrudnienia

 • możliwość kontynuowania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego przez nauczycieli gimnazjum, którzy zmienili miejsce zatrudnienia, jeżeli 12 miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali pozytywną ocenę dorobku zawodowego

 

Dyrektorzy szkół w okresie wdrażania reformy

Do zakończenia kadencji, dyrektorzy szkół obecnego systemu, które z mocy ustawy przekształcą się w szkoły nowego systemu stają się dyrektorami tych szkół.

W przypadku przekształcanych zespołów szkół starego systemu, w którego skład wchodzi gimnazjum i jedna z pozostałych szkół systemu dyrektor zespołu staje się dyrektorem szkoły nowego systemu – do zakończenia kadencji.

W przypadku włączenia gimnazjum do innego typu szkoły:

 • Szkoła Podstawowa + Gimnazjum – dyrektor szkoły podstawowej (6 letniej) staje się dyrektorem szkoły podstawowej (8 letniej). Dyrektor gimnazjum staje się wicedyrektorem szkoły podstawowej (8 letniej)

 • Liceum Ogólnokształcące + Gimnazjum – dyrektor dotychczasowego LO staje się dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego (4 letniego) – do zakończenia kadencji. Dyrektor gimnazjum staje się wicedyrektorem Liceum Ogólnokształcącego – do zakończenia kadencji.

(możliwość przedłużenia kadencji do 31 sierpnia 2019 r.)

W przypadku przekształcenia gimnazjum w inną szkołę (np. LO) dyrektor, który posiada poziom wykształcenia wymagany do zajmowania stanowiska dyrektora w Liceum Ogólnokształcącym staje się dyrektorem tej szkoły do zakończenia kadencji (Możliwośc przedłużenia kadencji do 31 sierpnia 2019 r.)