XXIV sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2014-2018 (część II)

XXIV sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2014-2018 (część II)

Informacja o stanie realizacji inwestycji PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY „RZESZÓW-DWORZYSKO”

im. dr Grażyny Gęsickiej

Podczas sesji Radni i zgromadzeni goście mogli wysłuchać również sprawozdania Sekretarza Powiatu Waldemara Pijara dotyczącego stanu realizacji inwestycji Park Naukowo-Technologiczny „Rzeszów-Dworzysko”.

 

Inwestorzy którzy nabyli działki na terenie PNT Rzeszów-Dworzysko:

Nazwa firmy BRANŻA AREAŁ
OKOFFICE Rączy Spółka Jawna producent artykułów szkolnych i biurowych 1,38 ha
ENERGO – SYSTEM S.A budowa linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 1,21 ha
Spółka Ziaja branża kosmetyczna i farmacja 0,32 ha
CDO – Centrum Drewna i Oklein branża meblarska 0,32 ha
VISSAVI firma odzieżowa zajmującą się projektowaniem, produkcją i dystrybucją odzieży młodzieżowo – damskiej. 0,32 ha
RAZEM   3,55 ha

 

Ogłoszone i przygotowywane przetargi:

BRANŻA AREAŁ
Firma zajmuje się produkcją części dla przemysłu lotniczego, w tym w szczególności obróbką i wykańczaniem stalowych i tytanowych łopatek, kompresorów oraz sprężarek niskiego ciśnienia do silników lotniczych 2,18 ha
Produkcja odkurzaczy i akcesoriów do zastosowań profesjonalnych którymi odbiorcami są krajowe i zagraniczne firmy sprzątające (hotele, biura, szkoły, szpitale itp.) 0,53 ha
Projektowanie, produkcja, dystrybucja i instalacja kolektorów słonecznych oraz systemów fotowoltaicznych 0,61 ha
RAZEM 3,32 ha

 

Branże firm, które posiadają rezerwacje na terenie PNT „Rzeszów-Dworzysko”:

– budowlana, metalurgiczna, produkcja opakowań, produkcja zdrowej żywności i suplementów diety, medyczna, kosmetyczna, odnawialne źródła energii, wyroby hutnicze, produkcja folii.

Zarezerwowany obszar: 25 ha

 

Park Naukowo – Technologiczny „Rzeszów – Dworzysko” im. dr Grażyny Gęsickiej to w pełni uzbrojony teren inwestycyjny o powierzchni 83,42 ha. Jest to przestrzeń dla przedsiębiorców, którzy wykazują się wysokim poziomem innowacyjności tworząc nowoczesne produkty i usługi.

Teren PNT Rzeszów-Dworzysko jest kompleksowo uzbrojony w sieć dróg, ścieżki rowerowe, chodniki, oświetlenie uliczne w technologii LED, kompleksowy monitoring, przepompownie ścieków sanitarnych, gazociąg, sieć kanalizacji deszczowej, sieci sanitarną i wodociągową, sieć ciepłowniczą, zbiornik retencyjny, sieć odgromową, oraz farmę ogniw fotowoltaicznych o pow. 0,95 ha i łącznej mocy 0,58 MW.

Największym atutem Parku jest idealna lokalizacja – bliskość autostrady A-4, drogi ekspresowej S-19, portu lotniczego Rzeszów-Jasionka oraz magistrali kolejowej E-30 Niemcy-Polska-Ukraina. Ważnym czynnikiem jest również bliskość uczelni wyższych państwowych i prywatnych.

Teren PNT „Rzeszów-Dworzysko” jest włączony do Specjalnej Strefy Ekonomicznej „EURO- PARK” Mielec. Inwestorzy mogą skorzystać ze zwolnień z podatku dochodowego (50% dla dużych przedsiębiorstw, 60% dla średnich i 70% dla małych). Ponadto przez okres 5 lat zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz od środku transportu oferuje Miasto Rzeszów.

 

Informacja o stanie bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy

Na sesji obecny był również Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Adam Panek, który to powiedział kilka słów na temat obecnego poziomu bezrobocia na terenie powiatu rzeszowskiego oraz planowanych działaniach. Odniósł się również do wystąpienia Pani Kurator Małgorzaty Rauch, zdecydowanie popierając reformę edukacji, wyrażając nadzieję, iż po planowanych zmianach większy odsetek młodzieży będzie przygotowany po zakończeniu szkoły do podjęcia zatrudnienia. Wg danych Urzędu Pracy ok 1/5 zarejestrowanych bezrobotnych to ludzie posiadający jedynie podstawowe lub gimnazjalne wykształcenie. Na dzień dzisiejszy ok. 40% osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy podjęło ten krok jedynie mając na celu uzyskanie świadczeń ubezpieczeniowych. Wyraził opinię, iż dziś wielu pracodawców poszukuje wykwalifikowanych pracowników, specjalistów w różnego rodzaju dziedzinach, których niestety u nas brakuje.

Od 2013 roku poziom bezrobocia w powiecie rzeszowskim i mieście Rzeszowie nieznacznie spada. Wynika to z działań PUP na rzecz aktywizacji zawodowej, lokalnego ożywienia gospodarczego, ale też z migracji mieszkańców obu powiatów (rzeszowskiego i m. Rzeszowa) bądź emigracji zarobkowej.

Wysoki odsetek osób długotrwale bezrobotnych, osób młodych do 30 roku życia, osób powyżej 50 roku życia, niepełnosprawnych, osób bez kwalifikacji zawodowych wyznacza grupy osób wymagających szczególnego wsparcia. Wyzwaniem stojącym przed PUP w Rzeszowie jest podejmowanie takich działań, które będą zmierzały do wzrostu aktywności zawodowej osób bezrobotnych, wspieraniu ich w pokonywaniu trudności i barier dotychczas uniemożliwiających im podjęcie pracy oraz pomaganiu im w wejściu, powrocie i utrzymaniu się na rynku pracy.

Na skuteczność działań wpływa właściwy dobór form wsparcia i zaangażowanie doradcy klienta oraz osoby bezrobotnej w podejmowane działania.

Podstawową metodą ustalania potrzeb osoby bezrobotnej i właściwego adresowania dostępnych form wsparcia jest profilowanie pomocy. W wyniku badania ankietowego i wywiadu osoba bezrobotna zostaje zakwalifikowana do jednej z trzech grup:

 1. bezrobotnych aktywnych (profil pomocy I),

 2. wymagających wsparcia (profil pomocy II),

 3. bezrobotnych oddalonych od rynku pracy (profil pomocy III).

Określony na tej podstawie poziom potencjału zawodowego ma pomóc w doborze formy wsparcia i przygotowania Indywidualnego Planu Działania. Plan ten zawiera wskazane do zastosowania usługi i instrumenty rynku pracy. Celem planu jest doprowadzenie osoby bezrobotnej do podjęcia pracy lub samozatrudnienia. Indywidualizacja działań wpłynie na skuteczność działań PUP i zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

Działania w zakresie aktywizacji zawodowej realizują pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, specjaliści do spraw rozwoju zawodowego i specjaliści do spraw programów, którzy dodatkowo pełnią funkcję doradcy klienta. Stanowiska te bezpośrednio współpracują z osobami bezrobotnymi lub z pracodawcami.

Na efektywność pracy doradców klienta ma wpływ dostęp do usług i instrumentów rynku pracy. Dysponowanie zróżnicowanymi instrumentami rynku pracy, które wspierają usługi – pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, organizację szkoleń – zapewni skuteczną pomoc dla poszukujących zatrudnienia.

Dla osób bez doświadczenia zawodowego, długotrwale bezrobotnych, które utraciły motywację do podejmowania wysiłku związanego z poszukiwaniem pracy PUP prowadził będzie szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.

Dla osób oddalonych od rynku pracy i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej PUP podejmie działania w kierunku zawarcia porozumienia o współpracy z ośrodkami pomocy społecznej z terenu powiatu rzeszowskiego i powiatu grodzkiego. W ramach porozumienia osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z III profilem pomocy będą mogły brać udział w działaniach z zakresu aktywizacji zawodowej i integracji społecznej.

Istotnym zadaniem PUP jest pozyskiwanie środków finansowych umożliwiających jak największy dostęp do usług i instrumentów rynku pracy rożnym grupom osób bezrobotnych poprzez udział w projektach aktywizacji zawodowej, jak i uzyskanie wysokiej efektywności zatrudnieniowej po ich zakończeniu.

Mając na względzie liczbę osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, PUP przyjął następujące kierunki działania:

 • ndywidualizację działań na rzecz osób bezrobotnych,
 • udzielanie pomocy w powrocie na rynek pracy i zwiększenie szans zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych poprzez podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych i nabywanie umiejętności interpersonalnych,
 • kierowanie do osób młodych do 30 roku życia odpowiednich instrumentów rynku pracy w celu niwelowania problemów i utrudnień w procesie wchodzenia na rynek pracy (m.in. staże, szkolenia, bony szkoleniowe, bony stażowe, bony zatrudnieniowe, bony na zasiedlenie, refundacje pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia),
 • wsparcie osób powyżej 50 roku życia w podejmowaniu aktywności zawodowej,
 • kierowanie form wsparcia do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez objęcie Programem Aktywizacja i Integracja.

 

Informacja o stanie prac nad Strategią Rozwoju Powiatu Rzeszowskiego.

 

Ostatnim z gości obecnych na sesji był przedstawiciel firmy „Synergia”- Piotr Lutek. Przedstawił on krótką informację dotyczącą stanu prac nad Strategią Rozwoju Powiatu Rzeszowskiego.

 

Powiat Rzeszowski w perspektywie czasowej 2016-2023

 

Wizja rozwoju Powiatu Rzeszowskiego:

„Powiat rzeszowski obszarem nowoczesnej gospodarki opartej o wiedzę, generującym wysokiej jakości miejsca pracy, zintegrowanym, przyjaznym, otwartym oraz oferującym swoim mieszkańcom warunki do rozwoju i wypoczynku.”

 

Misja Powiatu Rzeszowskiego:

„Społeczność powiatu rzeszowskiego swoją przyszłość buduje w oparciu o przedsiębiorczość, aktywność obywatelską i współpracę.

Samorząd kierując się zasadami partnerstwa wspiera inicjatywy i zaspokaja potrzeby lokalnej społeczności”

 

Układ celów strategicznych i operacyjnych

 

Cel strategiczny I – Rozwój gospodarczy, rozwój infrastruktury technicznej i społecznej

Cele operacyjne:

 • poprawa dostępności komunikacyjnej powiatu,
 • budowa, rozbudowa, modernizacja wyposażenie obiektów użyteczności publicznej,
 • rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego,
 • rozwój sektora MŚP,
 • budowanie wizerunku i marki powiatu opartej na potencjale gospodarczym

 

Cel strategiczny II – Ochrona środowiska naturalnego i dóbr kultury oraz ich racjonalne wykorzystanie

Cele operacyjne:

 • ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego,
 • ochrona i optymalne wykorzystanie dóbr kultury,
 • poprawa dostępności do usług kultury oraz tworzenie i modernizacja infrastruktury kulturowej i turystycznej

 

Cel strategiczny III – Rozwój zasobów ludzkich i instytucjonalnych

Cele operacyjne:

 • rozwój edukacji,
 • przeciwdziałanie bezrobociu, aktywizacja rynku pracy i wzrost kompetencji zawodowych mieszkańców powiatu,
 • zwiększenie dostępności i podniesienie jakości usług w sferze ochrony zdrowia,
 • zintegrowana i skoordynowana polityka społeczna