Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2016. 23 j.t.) w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku "o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227/ zawiadamia się, że dniu 2 grudnia 2016 r. na wniosek Powiatu Rzeszowskiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, zostało wszczęte postepowanie administracyjne celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2150R Kupno – Bratkowice – Trzciana w km od 5+907 do 9+700".

Pouczenie

  1. Na podstawie art. 10 KPA strony postępowania mogą w Urzedzie Gminy Świlcza w pok. nr 8 w godzinach od 7:30 do 15:00 (w poniedziałki od 8:00 do 18:00) zapoznać się z aktami sprawy i złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.
  2. Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku "o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227/, jeżeli liczba stron przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 KPA. Przwiduje on zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposob publicznego ogłaszania.
  3. W związku z powyższym zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.