"ŻYCIE TO RUCH, TANIEC i SPORT"

"ŻYCIE TO RUCH, TANIEC i SPORT"

Zadanie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, w ramach zadania: „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu”.

 

Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie jest corocznie organizatorem wielu imprez, w tym także sportowych. Słynne „Ferie na sportowo” przyciągają każdego roku liczną grupę miłośników sportu i chętnych do zajęć sportowych podczas ferii zimowych.

Przyznanie dofinansowania, po ogłoszonym, przez Burmistrza Miasta Dynów konkursie na REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu”, dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, pozwoliło zorganizować dodatkowe imprezy sportowe na obiektach szkolnych i we współpracy z ZSzZ w Dynowie pod hasłem „ŻYCIE TO RUCH, TANIEC I SPORT”.

W ramach, tego projektu, który był realizowany od 1 kwietnia 2016r. do 31.12.2016 r. odbyły się: zajęcia szkoleniowe z zakresu piłki nożnej, siatkowej, tenisa stołowego i tańca sportowego, zorganizowany został w kwietniu turniej halowy piłki nożnej, a w czerwcu br. turniej piłki nożnej, piłki plażowej siatkowej i tenisa stołowego oraz odbyły się także pokazy tańca sportowego.

Ogromnym zainteresowaniem chłopców cieszą się najbardziej turnieje piłki nożnej, a dziewczęta bardziej chcą się popisywać w piłce siatkowej, przy stole tenisowym albo w sportowym tańcu – aerobiku.

22 września 2016 r. odbyły się, zgodnie z planem, zawody lekkoatletyczne dla uczniów ze szkół dynowskich tj. dla dziewcząt i chłopców w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne i szkoły ponadgimnazjalne. W programie zawodów przewidziano: biegi na 60m, 100m, 300m, 400m, 600m, 800m, 1000m, 1500m, pchnięcie kulą, skok w dal i rzut piłeczką palantową. Dla uświetnienia zawodów sportowych, Grupa Sportowo -Taneczna ”APLAUZ”, przygotowała w czasie przerw krótkie występy taneczne.

Ponadto szkolna higienistka udzielała podstawowych porad medycznych i dla chętnych przeprowadzała pomiar ciśnienia krwi zwracając przy tym uwagę na konieczność ruchu i zdrowego żywienia. Temat ten został mocno zaakcentowany w ramach tych zajęć, ponieważ miał też miejsce finał konkursu plastycznego promującego zdrowe żywienie i zdrową żywność pod nazwą "RECEPTA NA ZDROWIE”.

Doniosłym momentem było także rozdanie nagród, pucharów i dyplomów, które miało miejsce podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2015/16.

Kolejnymi zajęciami sportowymi był turniej piłki nożnej 7-osobowej dla chłopców i piłki siatkowej dziewcząt przeprowadzony i rozegrany w październiku b.r. Podobnie jak i podczas wiosennego turnieju piłki nożnej i siatkowej, także tym razem zainteresowanie było bardzo duże, a rozgrywki uczyły umiejętności współpracy w drużynach i pokazywały determinację zawodników poszczególnych drużyn w dążeniu do zwycięstwa. Zajęcia pokazały wielkie umiejętności organizacyjne koordynatorów poszczególnych zajęć oraz bardzo życzliwe podejście Dyrekcji Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie dla wszystkich potrzeb związanych z realizacją tego projektu. Środki finansowe z dotacji przeznaczono na zakup sprzętu sportowego do organizowanych zajęć, na nagrody, wyróżnienia, dyplomy i puchary, a w niewielkiej części na napoje dla uczestników zajęć. Także Stowarzyszenie Przyjaciół ZSzZ w Dynowie część swoich środków finansowych przeznaczyło na potrzeby związane z organizacją tych sportowych imprez, natomiast wszystkie zajęcia sportowe przeprowadzone były w ramach pracy społecznej – wolontariatu, członków stowarzyszenia, a także innych osób. Zadanie realizowało 15 bezpośrednio zaangażowanych wolontariuszy oraz 10 wolontariuszy wspierających i spora grupa młodzieży. W poszczególnych imprezach uczestniczyło odpowiednio od 50 do 200 dzieci i młodzieży.

Udostępnione do realizacji tego zadania obiekty sportowe Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, umożliwiły sprawne, wygodne i bezpieczne przeprowadzenie turniejów i zajęć sportowych.

Słowa podziękowania kieruję do Pani Dyrektor Haliny Cygan, nauczycieli, pracowników szkoły, opiekunów drużyn, wolontariuszy i członków Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, za bezinteresowną pracę na rzecz dzieci i młodzieży, przy realizacji tego projektu.

 

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie

Stanisław Tymowicz