Ogłoszenie Marszałka Województwa podkarpackiego

Ogłoszenie Marszałka Województwa podkarpackiego

Marszałek Województwa Podkarpackiego

przypomina

o obowiązku złożenia w terminie do dnia 15 marca 2017 roku następujących sprawozdań za 2016 rok: 

 

  • zbiorczych zestawień danych o odpadach na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2016.1987 z późn. zm.),
  • sprawozdań na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2014 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013.888 z późń. zm.),
  • sprawozdań na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2015 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. 2016.803 z poźń. zm.),
  • sprawozdań na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2019 roku o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 2016.1803 z poźń. zm.)

 

Nieprzedłożenie ww. sprawozdań lub wykonanie tego obowiązku nieterminowo

lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega karze grzywny.