XXVI sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2014-2018

XXVI sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2014-2018

Styczniowa sesja Rady Powiatu kadencji 2014-2018 była sesją zwykłą, podczas której głosowano nad bieżącymi problemami Powiatu.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Rzeszowskiego do realizacji projektu pozakonkursowego pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (III)”.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi, jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów usunięcia pojazdu.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Rzeszowskiego Nr XVI/156/16 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Powiatu Rzeszowskiego.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas dłuższy niż 3 lata.
  6. Sprawozdania z prac komisji za rok 2016.
  7. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji i wykonania uchwał Rady Powiatu.
  8. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski i sprawy różne.
  9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  10. Zamknięcie sesji.