XXVII sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2014-2018

XXVII sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2014-2018

Lutowa sesja Rady Powiatu kadencji 2014-2018 była sesją zwykłą, podczas której głosowano nad bieżącymi sprawami Powiatu Rzeszowskiego. Przyjęto również uchwały mówiące o przystąpieniu Powiatu Rzeszowskiego do realizacji projektu pod nazwą „Przedsiębiorczość alternatywą zawodowego przygotowania młodzieży”, a także do realizacji projektu pod nazwą „Carpathian Art of Fashion” oba realizowane w ramach „Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020”, oś priorytetowa „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Dynowie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą  – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze Powiatu Rzeszowskiego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminie Miasto Rzeszów mienia stanowiącego własność Powiatu Rzeszowskiego, w związku ze zmianą granic administracyjnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej dotyczącej wspólnej realizacji projektu pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1277R Kamień- Łowisko – Wola Zarczycka”
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Rzeszowie Nr XXXI/308/13 z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie określenia wykazu przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Rzeszowskiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Rzeszowskiego do realizacji projektu pod nazwą „Przedsiębiorczość alternatywą zawodowego przygotowania młodzieży” w ramach „Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020”, oś priorytetowa „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Rzeszowskiego do realizacji projektu pod nazwą „Carpathian Art. of Fashion” w ramach „Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020”, oś priorytetowa „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2017.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 11. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji i wykonania uchwał Rady Powiatu.
 12. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski i sprawy różne.
 13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 14. Zamknięcie sesji.