Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska”

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska”

Przedstawiciele 12 samorządów tworzących „Aglomerację Rzeszowską” udzieliło zarządowi absolutorium. Podjęte zostały także uchwały dot. przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych Aglomeracja Rzeszowska za 2016 r., zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r., uchwalenia budżetu na 2017 rok oraz ustalenia wysokości i terminów płatności składek członkowskich w bieżącym roku.

Jednym z punktów obrad było przyjęcie uchwały o przystąpieniu do realizacji projektu pn. „Dziedzictwo kulturowe polsko-słowackiego pogranicza przez pryzmat legend i opowieści” w ramach osi priorytetowej „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” programu INTERREG V – A Polska – Słowacja 2014 – 2020.

O przygotowanie poczęstunku i jego prezentację zadbali uczniowie szkoły, pozostającej w gestii powiatu rzeszowskiego, pod czujnym okiem swych opiekunek – Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim, którego dyrektorem jest Pan Antoni Kula.