XXVIII sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2014-2018

XXVIII sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2014-2018

Lutowa sesja Rady Powiatu kadencji 2014-2018 była sesją zwykłą, podczas której głosowano nad bieżącymi sprawami Powiatu Rzeszowskiego. 

Najważniejszym punktem obrad było podjęcie Uchwały Nr XXVIII / 277 / 17 w sprawie podjęcia działań celem ujęcia SP ZZOZ „Sanatorium” w Górnie w sieci szpitali.

Zaproszeni goście:

Krystyna Wróblewska Poseł na Sejm RP,

Mieczysław Miazga Poseł na Sejm RP,

Wojciech Buczak Poseł na Sejm RP,

Jolanta Tomczyk-Fila Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej,

Stanisław Kruczek Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego,

Robert Bugaj Dyrektor Oddziału NFZ w Rzeszowie,

Elżbieta Burzyńska Dyrektor „Sanatorium” w Górnie,

Aleksander Panek Dyrektor ZOZ Nr 2 w Rzeszowie,

Marek Radion Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych,

Adam Kozak Naczelnik Wydziału Społeczno-Oświatowego

Zarząd, Skarbnik, Sekretarz Powiatu Rzeszowskiego

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Aktualna sytuacja w służbie zdrowia; informacje dyrektorów zakładów opieki zdrowotnej.

 3. Podjęcie uchwały – stanowiska w sprawie podjęcia działań celem ujęcia SP ZZOZ „Sanatorium” w Górnie w sieci szpitali

 4. Podjęcie uchwały – stanowiska w sprawie zabezpieczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Rzeszowskiego

 5. Informacje dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:

 • Sprawozdanie z działalności PCPR z 2016 rok;
 • Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej;
 • Sprawozdanie z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Rzeszowskiego na lata 2016-2023.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2016 roku.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Powiatu Rzeszowskiego (gmina Świlcza).

 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Powiatu Rzeszowskiego (sołectwa).

 5. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustaw – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze Powiatu Rzeszowskiego na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom na organizację wydarzeń kulturalnych i z zakresu kultury fizycznej.

 1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Błażowa na organizację wydarzeń kulturalnych.

 2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Dynowa na organizację wydarzeń kulturalnych.

 3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chmielnik na organizację wydarzenia kulturalnego.

 4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krasne na organizację wydarzeń kulturalnych.

 5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubenia na organizację wydarzeń kulturalnych.

 6. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tyczyn na organizację wydarzenia z zakresu kultury fizycznej.

 7. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sokołów Małopolski na organizację wydarzeń z zakresu kultury fizycznej.

 8. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sokołów Małopolski na organizację wydarzeń kulturalnych.

 9. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tyczyn na organizację wydarzeń kulturalnych.

 10. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Hyżne na organizację wydarzenia kulturalnego.

 11. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świlcza na organizację wydarzeń kulturalnych.

 12. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kamień na organizację wydarzenia z zakresu kultury fizycznej.

 13. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kamień na organizację wydarzenia kulturalnego.

 14. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Boguchwała na organizację wydarzenia kulturalnego.

 15. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Boguchwała na organizację wydarzenia z zakresu kultury fizycznej.

 16. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głogów Małopolski na organizację wydarzenia z zakresu kultury fizycznej.

 17. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Trzebownisko na organizację wydarzenia kulturalnego.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Strzyżowskim.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego w ramach rozbudowy DW 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk”.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Boguchwała prowadzenia zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Głogów Młp. prowadzenia zadania zarządzania publiczną drogą powiatową.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Trzebownisko prowadzenia zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Rzeszowie Nr XXXI/308/13 z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie określenia wykazu przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Rzeszowskiego.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2017.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 9. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji i wykonania uchwał Rady Powiatu.

 10. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski i sprawy różne.

 11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 12. Zamknięcie sesji.