Wizyta delegacji ze Svidnika w Powiecie Rzeszowskim

Wizyta delegacji ze Svidnika w Powiecie Rzeszowskim

Wczoraj (28.03) Powiat Rzeszowski gościł w swojej siedzibie oficjalną delegacją z miasta Svidnik na Słowacji, w skład której wchodzili: Ľuboš Čepan – specjalista do spraw projektów europejskich oraz Miroslava Molčányiová. W czasie wizyty omawiano kwestie dotyczące wspólnej realizacji projektów europejskich zaplanowanych na 2017 rok. Doskonała współpraca Powiatu Rzeszowskiego z miastem Svidnik trwa już od wielu lat.

Tytuł mikroprojektu – Przedsiębiorczość alternatywą zawodowego przygotowania młodzieży

Oś priorytetowa – Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie

Typ mikroprojektu – wspólny

Partner wiodący – wnioskodawca – Powiat Rzeszowski

Partner – Miasto Świdnik

Okres realizacji mikroprojektu – 09-2017 – 04-2018

Celem projektu jest stworzenie warunków dla młodzieży pogranicza do uzyskania pożądanych kompetencji w zakresie inteligentnych specjalizacji, w szczególności ICT i podniesienia jakości życia, a poprzez to powstanie alternatywnych możliwości w zakresie zawodowego ich przygotowania.

Projekt skierowany jest do następujących grup docelowych:

– uczniów szkół średnich z terenu powiatu rzeszowskiego

– uczniów szkół podstawowych i średnich zlokalizowanych w mieście Svidnik

– kierownictwa i nauczycieli wybranych szkół średnich z terenu powiatu rzeszowskiego

– kierownictwa i nauczycieli wybranych szkół podstawowych i średnich z miasta Svidnik

– urzędników ze Starostwa Powiatowego w Rzeszowie oraz Urzędu Miasta Svidnik

Dzięki realizacji mikroprojektu uczniowie szkół z powiatu rzeszowskiego oraz miasta Svidnik zdobędą nowe, cenne kwalifikacje, a nauczyciele i pracownicy urzędów uzyskają dostęp do wiarygodnych danych i informacji przydatnych w pracy w obszarze edukacji.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego realizowanego w ramach „Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020”, oś priorytetowa „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie”.