Przebudowa drogi powiatowej nr 1427R Piątkowa – Futoma – Ulanica – Dynów

Przebudowa drogi powiatowej nr 1427R Piątkowa – Futoma – Ulanica  – Dynów

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1427R Piątkowa – Futoma – Ulanica
– Dynów w km od 0+000 do 5+200

w ramach pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Inwestor: POWIAT RZESZOWSKI

Całkowita wartość zadania: 4 330 803,74 PLN

W tym środki zewnętrzne z Unii Europejskiej: 63,63%

Wykonawca robót: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6 – umowa podpisana w dniu 02.06.2017r.

Termin realizacji zadania: 15.10.2017 r.