Dni Kultury Ludowej w Domu Pomocy Społecznej w Górnie

Dni Kultury Ludowej w Domu Pomocy Społecznej w Górnie

Dni Kultury Ludowej w Domu Pomocy Społecznej w Górnie to cyklicznie organizowana impreza skierowana do mieszkańców w/w domu oraz mieszkańców domów pomocy społecznej z terenu województwa podkarpackiego (powiatów rzeszowskiego, ropczycko – sędziszowskiego, leżajskiego, mieleckiego, kolbuszowskiego, krośnieńskiego, łańcuckiego i stalowowolskiego) oraz uczestników środowiskowych domów samopomocy i członków stowarzyszeń osób niepełnosprawnych z ościennych gmin. Wydarzenie organizowane jest od kilku już lat przez Stowarzyszenie Wsparcia Domu Pomocy Społecznej w Górnie.

Mający odbyć się 12 lipca Dzień Kultury Ludowej pod hasłem „Kuj żelazo póki gorące” to już piąta edycja tego wydarzenia. Zakładamy uczestnictwo ok 350 osób, impreza odbędzie się na terenie i w obiektach Domu Pomocy Społecznej w Górnie.

Zadanie zostanie zrealizowanie ze środków finansowych budżetu Województwa Podkarpackiego na realizacje w 2017 roku zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020.

Według umowy we wszelkich materiałach promocyjnych należy umieszczać logo Zleceniodawcy czyli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz treść: „Dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie”. Logo dostępne jest na stronie ROPS Rzeszów www.rops.rzeszow.pl zakładka ROPS – do pobrania.

Jak również zostanie sfinansowane ze środków Stowarzyszenia Wsparcia Domu Pomocy Społecznej w Górnie , dużym wkładem jest praca społeczna członków Stowarzyszenia

Impreza ma charakter kulturalno – sportowy, a jej celem jest wspieranie aktywności życiowej uczestniczących w niej osób. Pierwsza część wydarzenia jest kontynuacją poprzednich edycji Dni Kultury Ludowej organizowanych na terenie DPS w Górnie i ma na celu aktywizowanie jej uczestników w dziedzinie odbioru i tworzenia kultury. Tematem tegorocznej edycji będzie kowalstwo. Druga część będzie miała charakter sportowy.

Zadanie obejmuje:

  1. pokaz kowalstwa
  2. pokaz multimedialny nt. historii kowalstwa
  3. gry, zabawy, konkursy
  4. przejażdżkę bryczką
  5. zabawę taneczną

Wydarzenie ma na celu integrację jego uczestników poprzez aktywny udział w proponowanych pokazach, zabawach i konkurencjach sprawnościowych.

Planowane wydarzenie to jedno z niewielu projektów o takim charakterze, które zostanie zrealizowane na terenie domu pomocy społecznej. Wymienieni potencjalni uczestnicy, ze względu na swój status życiowy, związane z tym ograniczenia, miejsce zamieszkania, czy pobytu mają utrudniony dostęp do szeroko rozumianego życia kulturalnego, masowych imprez o takim charakterze i ograniczoną możliwość aktywnego w nich uczestnictwa.

Planowana impreza kulturalno-sportowa dostosowana będzie do różnych rodzajów i poziomu niepełnosprawności jej uczestników, a jej organizacja wynikać będzie z konieczności ułatwiania dostępu osób niepełnosprawnych objętych opieką instytucjonalną do wydarzeń kulturalnych oraz sportowych. Istnieje nagląca potrzeba umożliwiania osobom niepełnosprawnym aktywnego udziału w grach i zawodach sportowych bez względu na ich niedomagania psychofizyczne, a poprzez tego rodzaju aktywność włączania ich do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym bez względu na stopień niepełnosprawności. Ponadto integracyjny charakter wydarzenia ma na celu zaspokojenie potrzeby nawiązywania nowych znajomości i przyjaźni. Dzięki nim osoby niepełnosprawne mogą pozbyć się poczucia wyobcowania i zsunięcia na margines życia społecznego, a także wyjść poza ramy egzystencji wyznaczonej rytmem dnia codziennego. Ponadto mogą zmienić swoje niechętne nastawienie do aktywności.

Spotkanie pozwoli na ciekawe czynne spędzenie wolnego czasu, pogłębienie wiedzy na temat tradycji związanych z kowalstwem, nawiązanie do autentycznych tradycji regionu.