Projekt ,,Praktyka zagraniczna szansą młodzieży”

Projekt ,,Praktyka zagraniczna szansą młodzieży”

W roku szkolnym 2017/2018 Zespół Szkół w Sokołowie Młp. będzie realizował staże zagraniczne w ramach projektu ,,Praktyka zagraniczna szansą zawodową młodzieży” Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Z naszej szkoły 42 uczniów/uczennic weźmie udział w miesięcznym stażu zagranicznym w przedsiębiorstwach w Austrii i Hiszpanii (Malaga) w kwietniu i maju 2018r. Działania projektowe będą skierowane do młodzieży z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technikum Informatyczne oraz ZSZ zawód kucharz. Celem projektu będzie wsparcie uczniów w podnoszeniu wiedzy, kompetencji, umiejętności zawodowych oraz poznanie języka zawodowego niemieckiego, angielskiego, hiszpańskiego, obcej kultury metod i organizacji pracy tak, aby wykorzystać je w polskich realiach.

Działania zaplanowane w projekcie:

– Akcje promujące projekt wśród młodzieży i w środowisku. .

– Spotkanie organizacyjne z młodzieżą.

– Kurs języka niemieckiego, angielskiego dla 42 osób.

– Szkolenie BHP dla młodzieży i opiekunów.

– Szkolenie przedmedyczne dla młodzieży i opiekunów.

– Zajęcia z pedagogiem (Zachowanie się w trudnych sytuacjach, Rozwiązywanie konfliktów, Etyka zawodowa i osobista, Różnice międzykulturowe, Kształcenie właściwej postawy, Wprowadzenie do nawiązywania kontaktów i relacji międzyludzkich, Przełamywanie barier językowo-kulturowych).

– Zajęcia nt. "Zapoznanie z podstawowymi wymaganiami stawianymi przez pracodawców z Austrii i Hiszpanii).

– Zajęcia nt. "Zapoznanie z branżą gastronomiczną, informatyczną, handlową w Austrii i Hiszpanii”

– Zajęcia z równości szans.

– Realizacja programu stażu w Austrii i Hiszpanii.

– Uroczyste zakończenie projektu.

Po zakończeniu praktyk uczestnicy projektu otrzymają:

 • certyfikaty wystawiane przez instytucje wysyłającą i przyjmującą z  potwierdzeniem zdobytych umiejętności,
 • dokument Europass Mobilność,
 • certyfikaty   ukończenia kursów przygotowawczych w Polsce wystawione przez realizatora zajęć.

Realizacja projektu ma na celu:

 • zwiększenie praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych oraz mobilności uczestników w celu podniesienia ich potencjalnej atrakcyjności na rynku pracy,
 • zdobycie doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku przez uczestników Projektu,
 • nabycie przez uczestników kwalifikacji kluczowych dla możliwości uzyskania przyszłego zatrudnienia,
 • dostosowanie treści kształcenia zawodowego do potrzeb zmieniającego się rynku pracy,
 • opracowanie programu stażu lub modyfikacja treści nauczania pod kątem wymagań pracodawców,
 • wzmocnienie umiejętności posługiwania się językiem obcym,
 • wzmocnienie pewności siebie uczestników pozwalającej na swobodne poruszanie się na rynku pracy,
 • podniesienie na wyższy poziom kształcenia zawodowego,
 • wzbogacenie oferty szkoły oraz jej prestiżu w środowisku lokalnym,
 • nawiązanie współpracy między szkołą zawodową i przedsiębiorstwami,
 • poszerzenie wiedzy na temat kultury i obyczajów Austrii, Hiszpanii.

Młodzież, uczestnicząca w projekcie praktyk zagranicznych otrzymuje nie tylko cenne certyfikaty, ale z pewnością jest także bogatsza o unikalne umiejętności i doświadczenia zawodowe oraz kompetencje społeczne, co zapewni jej po ukończeniu szkoły lepszą pozycję na rynku pracy. Dzięki programowi Erasmus+ osoby uczące się zawodu mogą zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz podwyższać swoje umiejętności językowe. Tego rodzaju doświadczenie ma im ułatwić przejście z etapu nauki do zatrudnienia.

 

Anna Kolano

Wicedyrektor Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.