„Szczęśliwe życie bez dopalaczy”

„Szczęśliwe życie bez dopalaczy”

W dniu 17 listopada 2017 r. odbyło się rozstrzygniecie konkursu plastycznego pt. „Szczęśliwe życie bez dopalaczy”, który został zorganizowany przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie w ramach realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020”.

Konkurs był adresowany do uczniów klas od 4 do 6 Szkół Podstawowych funkcjonujących na terenie powiatu rzeszowskiego. Wpłynęło 87 prac, spośród których 12 zostało nagrodzonych. Jury podzieliło prace na 3 kategorie – IV kl., V kl., VI kl. z każdej wyłoniono I, II, III miejsce oraz wyróżnienia.

Prace oceniała komisja w skład, której wchodzili: Pani Agnieszka Gabrowska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie oraz pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górnie. Komisja zapoznała się z wszystkimi pracami, które wpłynęły na konkurs i oceniła zgodnie z warunkami uczestnictwa zawartymi w regulaminie konkursu. Przy ocenie komisja brała pod uwagę przede wszystkim twórczą pomysłowość i wyobraźnię w zakresie przedstawienia tematu, oryginalność, ogólną estetykę wykonania prac, atrakcyjność wizualną, stopień opanowania technik plastycznych oraz pracochłonność.

Celem konkursu było: popularyzacja zasad zdrowego trybu życia – wolnego od nałogów, zwrócenie uwagi na problem dopalaczy i wynikających z nich konsekwencji zdrowotnych i prawnych, wzbudzanie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, kształtowanie pozytywnych wzorców, aktywizacja środowiska szkolnego w rozwijaniu bezpieczeństwa w swojej okolicy (szkole i miejscu zamieszkania). Ponadto uświadomienie istnienia instytucji i osób zajmujących się problematyką uzależnień, zwiększenie wrażliwości na sytuacje, w których potrzebna jest interwencja oraz podkreślenie wagi tzw. „pierwszego kroku”, czyli dostrzeżenia problemu uzależnień w otoczeniu rówieśniczym, sytuacjach rodzinnych, sąsiedzkich, szkolnych.

Na rozstrzygnięcie konkursu zaproszeni zostali wszyscy laureaci i przedstawiciele szkół. Przedstawiono prezentację multimedialną nt. pracy Ośrodka oraz odbyło się szkolenie dotyczące dopalaczy prowadzone przez Panią psycholog Joannę Kiszkę.

Każda ze szkół biorących udział w konkursie otrzymała pamiątkowe dyplomy, ponadto wszyscy uczestnicy konkursu również otrzymali dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe z rąk Pana Wicestarosty Marka Sitarza oraz Pani Agnieszki Gabrowskiej – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie. Prace, które zdobyły I miejsce zostały umieszczone na plakacie zawierającym informacje dotyczące dopalaczy, skutków ich zażywania oraz dane teleadresowe instytucji udzielających pomocy.

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Rzeszowska 5 pawilon 7

36-051 Górno,

Tel. 518 – 736 – 839, Tel. interwencyjny 885-696-640