„Poznać, zrozumieć, wychować – dziecko w pieczy zastępczej”

„Poznać, zrozumieć, wychować – dziecko w pieczy zastępczej”

Organizatorem konferencji był Starosta Rzeszowski oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie. Konferencja odbyła się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, w sali audytoryjnej. Partnerami konferencji szkoleniowej pn. „Poznać, zrozumieć, wychować – dziecko w pieczy zastępczej” byli przedstawiciel Sądu Okręgowego w Rzeszowie oraz przedstawiciel Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Celem konferencji szkoleniowej pt. „Poznać, zrozumieć, wychować – dziecko w pieczy zastępczej” było przede wszystkim propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego. Ponadto konferencja miała charakter edukacyjny, dając możliwość podniesienia świadomości dotyczącej pieczy zastępczej. Była również sposobnością do zacieśnienia współpracy pomiędzy instytucjami z obszaru wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz integracja tych środowisk. Celem konferencji szkoleniowej pt. „Poznać, zrozumieć, wychować – dziecko w pieczy zastępczej” była również promocja rodzicielstwa zastępczego i zwrócenie uwagi na potrzeby tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej.

Uczestnikami i odbiorcami treści konferencji szkoleniowej były instytucje wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz pomocy społecznej, przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej w powiecie rzeszowskim, przedstawiciele powiatowych centrów pomocy rodzinie z terenu województwa podkarpackiego, przedstawiciele władz powiatu rzeszowskiego na czele ze Starostą Rzeszowskim Józefem Jodłowskim, Wicestarostą Markiem Sitarzem oraz Członkiem Zarządu Powiatu Rzeszowskiego – Lucyną Sokołowską, przedstawiciele władz samorządowych i rządowych m.in. Stanisław Kruczek – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Małgorzata Dankowska – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Maciej Szymański – Dyrektor PFRON w Rzeszowie, lokalne instytucje zajmujące się pomocą dziecku i rodzinie, przedstawiciele sądów oraz rodziny zastępcze i prowadzący rodzinny dom dziecka z terenu powiatu rzeszowskiego.

Na konferencji obecna była również Krystyna Wróblewska – Poseł na Sejm RP, natomiast Poseł na Sejm Mieczysław Miazga oraz Poseł do Parlamentu Europejskiego Stanisław Ożóg byli reprezentowani przez Pana Sławomira Spaczyńskiego. Głos podczas konferencji zabrał również Ksiądz Prałat Stanisław Słowik – Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Wojewoda Podkarpacki oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego. Patronem medialnym konferencji została TVP3 Rzeszów, a partnerem medialnym Polskie Radio Rzeszów.