Warsztaty z zakresu savoir-vivre w ramach cyklu "Warsztaty piękna i estetyki"

Warsztaty z zakresu savoir-vivre w ramach cyklu "Warsztaty piękna i estetyki"

 

Warsztaty odbyły się w Rzeszowie w Transgranicznym Centrum Nowoczesnych Technik Informacyjnych i Promocyjnych. Zagadnienia z zakresu savoir-vivre omawiało trzech prowadzących z CENTRUM SZKOLENIOWO-TERAPEUTYCZNEGO "SELF". Częsć merytoryczną poprowadził Pan Jakub Pacześniak. W warsztatach udział wzięła młodzież ze szkół powiatu rzeszowskiego oraz miasta Świdnik.

Były to ostatnie warsztaty zorganizowane w ramach projektu "Carpathian Art of FASHION". 

 

Tytuł mikroprojektu – Carpathian Art of Fashion

Oś priorytetowa – Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

Typ mikroprojektu – indywidualny

Partner wiodący – wnioskodawca – Powiat Rzeszowski

Partner projektu – Miasto Świdnik

Okres realizacji mikroprojektu – 03-2017 – 02-2018

Celem projektu jest zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców.

Projekt skierowany jest do następujących grup docelowych:

  • samorządowcy powiatu rzeszowskiego i miasta Świdnik,
  • mieszkańcy powiatu rzeszowskiego i miasta Świdnik,
  • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z powiatu rzeszowskiego i miasta Świdnik

Dzięki wspólnej realizacji mikroprojektu władze i pracownicy powiatu rzeszowskiego oraz urzędu miasta Świdnik będą mogli pogłębić wzajemne relacje i udowodnić, że wspólnie można zrealizować ciekawe, wykraczające poza standard, rozwiązania w sferze informacji i promocji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza polsko-słowackiego.

Mieszkańcy obszaru objętego projektem, a w szczególności młodzież poprzez bezpośrednie zaangażowanie w zaplanowane zadania nie tylko bedzie miała okazję do lepszego poznania się z sąsiadami zza najbliższej granicy, ale także, a może przede wszystkim poprzez nowatorskie połączenie dziedzictwa kulturowego ze współczesnymi trendami mody, uzyska nowe spojrzenie na kwestie własnej tożsamości narodowej, zrozumienie znaczenia i wpływu dorobku minionych pokoleń na nasze życie.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego realizowanego w ramach „Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020”, oś priorytetowa „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”.