XXXVII sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2014-2018

XXXVII sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2014-2018

Marcowa sesja Rady Powiatu kadencji 2014-2018 była sesją zwykłą, podczas której głosowano nad bieżącymi sprawami Powiatu Rzeszowskiego.

 

Sprowozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu rzeszowskiego

Na sesji obecny był Komendant Miejski Policji Bogusław Kania, który przedstawił zebranym sprowozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu rzeszowskiego.

Komenda Miejska Policji w Rzeszowie swoim zasięgiem obejmuje obszar miasta Rzeszów i powiatu rzeszowskiego. W skład struktury wchodzi 9 komisariatów Policji, 1 posterunek Policji oraz 6 Policyjnych Punktów Przyjęć Interesantów.

Analizę stanu bezpieczeństwa na terenie działania KMP w Rzeszowie oparto o dane statystyczne Policji, przyjmując za okres porównawczy: lata 2016 i 2017. Dla porównania prezentowane będą również statystyki z lat 2013 – 2015.

W omawianym okresie policjanci podejmowali czynności procesowe w 4143 przypadkach zgłoszeń o popełnionych przestępstwach, a w analogicznym okresie 2016 roku w 4204 przypadkach. W porównywanym przedziale czasowym nastąpił spadek bezwzględnej ilości o 357 zgłoszonych przestępstw, co stanowi zmniejszenie ich liczby o 1,45 %. 

Na terenie miasta i powiatu wykryto 2 484 przypadków przestępstw. Wskaźnik wykrywalności wzrósł o 7,1% z 52,3 % w roku 2016 do 59,4 % w roku 2017.

Analizując przedstawione liczby za lata 2016 i 2017 r. w poszczególnych kategoriach, zauważyć można:

 • spadek o 27 kradzieży z włamaniem,
 • spadek o 16 kradzieży cudzej rzeczy,
 • spadek o 3 kradzieży i kradzieży z włamaniem do samochodu,
 • niezmienną liczbę rozbojów i wymuszeń rozbójniczych,
 • wzrost o 3 bójek i pobić.

Generalnie ilości stwierdzonych przestępstw w zakresie analizowanych powyżej kategorii na przestrzeni ostatnich lat uległa stopniowemu i systematycznemu zmniejszeniu.

W 2017 roku Komenda Miejska Policji w Rzeszowie wraz ze Starostwem Powiatowym w Rzeszowie prowadziła n/w działania profilaktyczne, które w całości finansowane były przez w/w urząd:

 • „Policja … nie tylko dzieciom”,
 • „Bezpieczna droga do szkoły'',
 • ,,Moje bezpieczne wakacje",
 • ,,Powiatowy etap konkursu plastycznego dla dzieci pn. ,,Bezpieczne wakacje 2017",
 • ,,Czad- cichy zabójca",
 • ,,Bezpieczny senior".

Przedstawione w niniejszym sprawozdaniu wyniki udało się osiągnąć dzięki pracy całej załogi Komendy Miejskiej, a także dzięki dobrej współpracy z władzami samorządowymi.

Na podstawie doniesień medialnych, sondaży środowisk mieszkańców, badań i analiz statystycznych dokonywanych przez ośrodki badań społecznych, województwo podkarpackie zaliczane jest do najbezpieczniejszych w Polsce, a powiat rzeszowski zaliczany jest do najbardziej rozwijających się i nade wszystko bezpiecznych w województwie. Wskaźnik zagrożenia w 2017 r. na terenie powiatu rzeszowskiego wyniósł 79,34 przestępstw na 10 000 mieszkańców, co plasuje nas na 4 miejscu na terenie Podkarpacia, tuż za powiatem brzozowskim, kolbuszowskim i strzyżowskim.

 

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 

Na Sesji obecna była również Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agnieszka Gabrowska, która przedstawiła zebranym sprawozdanie z funkcjonowania prowadzonej przez siebie jednostki.

 

Zadania powiatu w zakresie pomocy społecznej

 

 • Realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych
 • Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i interwencji kryzysowej

Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa oraz prowadzenie działań o charakterze interwencji kryzysowej i pracy socjalnej to zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej odnoszące się do osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej takimi problemami jak ubóstwo, przemoc w rodzinie, alkoholizm, konflikty rodzinne, problemy opiekuńczo-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą itp.

W ramach poradnictwa w 2017 r. udzielane były porady prawne z zakresu prawa rodzinnego, karnego procesowego, postępowania cywilnego, ustawy o pomocy społecznej i innych ustaw systemu zabezpieczenia społecznego.

W 2017 r. w ramach poradnictwa specjalistycznego i interwencji kryzysowej przeprowadzono:

– 167 konsultacji psychologicznych dla 32 osób/rodzin

– 50 porad prawnych dla 39 osób,

– 106 konsultacji pedagogicznych dla 17 osób/rodzin

– 21 porad socjalnych dla 21 osób

 

 • Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich osób skierowanych

Na terenie powiatu rzeszowskiego funkcjonuje 5 domów pomocy społecznej o charakterze ponadgminnym:

 1. DPS w Górnie – prowadzony przez powiat rzeszowski: przeznaczony dla przewlekle psychicznie chorych- 238 miejsc,

 2. DPS w Dynowie prowadzony przez Towarzystwo im. Św. Brata Alberta- Koło Dynowskie: 50 miejsc dla osób w podeszłym wieku i 21 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych,

 3. DPS w Łące – prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej w Grodzisku Mazowieckim: przeznaczony dla dzieci i młodzieży żeńskiej niepełnosprawnej i intelektualnie: 80 miejsc dla dorosłych kobiet niepełnosprawnych intelektualnie i 5 miejsc dla dzieci ,

 4. DPS w Kąkolówce – prowadzony przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej przeznaczony dla 41 osób w podeszłym wieku oraz dla osób niepełnosprawnych fizycznie: 20 miejsc,

 5. DPS w Chmielniku – prowadzony przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej przeznaczony dla 73 osób w podeszłym wieku oraz dla osób niepełnosprawnych fizycznie: 17 miejsc.

 • Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Na terenie powiatu przy Domu dla Dzieci i Młodzieży „Przystań” w Rzeszowie w 2017r. funkcjonowało 1 mieszkanie chronione przeznaczone dla pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, rodziny zastępcze, objętych procesem usamodzielnienia oraz dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej. Mieszkanie wyposażone jest w niezbędne sprzęty gospodarstwa domowego, służy pomocą dla osób, które z uwagi na trudną sytuację życiową mogą w nim zamieszkać i zaplanować swoją drogę życiową.

W 2017 ze wsparcia mieszkania chronionego korzystała 1 osoba usamodzielniona wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 

 • Środowiskowy Dom Samopomocy

Na terenie Powiatu Rzeszowskiego funkcjonuje jeden środowiskowy dom samopomocy o charakterze ponadgminnym – Środowiskowy Dom Samopomocy w Kąkolówce prowadzony przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej. Jest on ośrodkiem wsparcia, dziennego pobytu przeznaczonym dla 32 osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo. 

W 2017 r. ŚDS realizował swoje zadania poprzez świadczenie usług mających na celu podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego, aktywnego życia i integracji społecznej uczestników. W okresie od stycznia do grudnia 2017 r. z usług ŚDS w sumie skorzystało 36 osób.

 

 • ​Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu.

W ramach szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie w każdym roku organizuje spotkania informacyjne i szkoleniowe dla przedstawicieli OPS-ów, DPS-ów, ŚDS oraz POW. Podczas spotkań poruszane są tematy wspólne jednostek w aspekcie zadań realizowanych przez PCPR (stan realizacji zadań, zmiany ustawodawstwa, prezentacje programów, projektów i inicjatyw lokalnych).

W roku 2017 odbyły się trzy takie spotkania, w tym jedno wzbogacone o szkolenie przeprowadzone przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy z zakresu przeciwdziałania negatywnym skutkom stresu oraz innym zagrożeniom psychospołecznym w pracy z uwzględnieniem problemu mobbingu i dyskryminacji.

 

Zadania powiatu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane są m.in. poprzez zatwierdzony i realizowany powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2020, który zawiera wiele działań o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym i interwencyjnym.

W ramach poradnictwa specjalistycznego pomocą prawną, psychologiczna, pedagogiczną oraz socjalną objęto 48 osób doświadczających przemocy w rodzinie

Innym ważnym zadaniem w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej jest uruchomiony od 2015 r program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie, który był również kontynuowany w 2017 r.

W 2017 roku odbyła się I edycja programu oddziaływań korekcyjno –edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie od 20 marca do 24  maja 2017 roku.  Długość cyklu korekcyjno-edukacyjnego obejmowała 62 godziny dydaktyczne.

Program rozpoczęło 4 uczestników ukończyło 3.

II edycja programu nie odbyła się, ze względu na brak chętnych do udziału w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnym.
 

Zadania powiatu w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
 

W 2017 roku złożono 168 wniosków o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego. O dofinansowanie ubiegało się wraz z opiekunami 265 osób. Przyznano dofinansowanie dla 70 osób niepełnosprawnych i 47 opiekunów razem przyznano 117 osobom na kwotę 99 293 zł. Dofinansowanie uzyskały zarówno dzieci w wieku do 18 roku życia jak i osoby dorosłe.

Ważną sprawą dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin jest pomoc w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, który jest niezbędny do stałej rehabilitacji w domu. Na dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego w 2017 roku wpłynęło 13 wniosków – 12 z nich zostało rozpatrzonych pozytywnie i na ich realizację przeznaczono kwotę w wysokości 12 510 zł. Sprzętem najczęściej dofinansowywanym były stacjonarne rowerki rehabilitacyjne, trójkołowe rowery rehabilitacyjne, bieżnie elektryczne czy orbitreki.

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej

W powiecie funkcjonuje WTZ w Zgłobniu prowadzony przez Stowarzyszenie Młodzież Sprawna Inaczej

 

Program Aktywny Samorząd

W roku 2017 Powiat Rzeszowski po raz kolejny realizował pilotażowy program PFRON Aktywny Samorząd. Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2014 r. poz.2046).

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w pomocy w życiu społecznym, zawodowymi w dostępie do edukacji.

 

Zadania powiatu w zakresie systemu pieczy zastępczej

Zgodnie z Zarządzeniem Starosty w powiecie rzeszowskim jednostką organizacyjną realizującą zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie.

W powiecie rzeszowskim funkcjonują (stan na 31.12.2017 r.): 63 rodziny zastępcze w których umieszczonych jest 82 dzieci oraz rodzinny dom dziecka z 4 dzieci:

Od 2012 r. PCPR w Rzeszowie ORPZ realizuje zadanie dotyczące opracowania i realizacji 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych. Do końca 2017 r. obowiązywał „Powiatowy program systemu i rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Rzeszowskim na lata 2015 – 2017”. Program był ewaluowany i monitorowany raz na pół roku. Obecnie trwają pracę nad opracowaniem kolejnego „Powiatowego programu systemu i rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Rzeszowskim na lata 2018 – 2020”.

 

Zadania w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej

Jednym z zadań własnych powiatu realizowanych przez PCPR jest zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców.

W ramach zadań własnych obowiązkiem powiatu jest również pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, również na terenie innego powiatu.

Na terenie powiatu rzeszowskiego funkcjonują dwie placówki opiekuńczo – wychowawcze:

Dom dla Dzieci i Młodzieży „Przystań” z siedzibą w Rzeszowie dysponujący miejscami dla 14 wychowanków, realizujący swoja zdania zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Katolicka Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łące działająca od stycznia 2006 r.