Konferencja podsumowująca projekt „Przedsiębiorczość alternatywą zawodowego przygotowania młodzieży”

Konferencja podsumowująca projekt „Przedsiębiorczość alternatywą zawodowego przygotowania młodzieży”

Na konferencji zaprezentowano systemy edukacji w Polsce, Słowacji oraz w krajach europy zachodniej, zastanawiano się nad sposobami rozwiązań łączących oczekiwania rynku pracy z programami kształcenia zawodowego. Tematem konferencji było też wykorzystanie IT w procesie kształcenia dzieci i młodzieży. W konferencji udział wzięło 20 nauczycieli z powiatu rzeszowskiego, 20 nauczycieli szkół miasta Svidnik oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Rzeszowie na czele ze Starostą Panem Józefem Jodłowskim i Miasta Svidnik z Burmistrzem Panem Ján Holodňák. Jednym z prelegentów konferencji był ekspert z uniwersytetu w Lyonie Pan Thomas Grégoire Mathia, który przedstawił rozwiązania stosowane w Europie w dziedzinie edukacji.

Celem projektu jest stworzenie warunków dla młodzieży pogranicza do uzyskania pożądanych kompetencji w zakresie inteligentnych specjalizacji, w szczególności ICT (teleinformatyka) i podniesienia jakości życia, a poprzez to powstanie alternatywnych możliwości w zakresie zawodowego ich przygotowania poprzez

  • Nabycie przez uczniów z terenu pogranicza polsko-słowackiego nowych umiejętności, w szczególności w zakresie technologii informatycznych i zdolności komunikacyjnych .
  • Podniesienie wiedzy, przez nauczycieli i urzędników odpowiedzialnych za oświatę na temat systemów edukacyjnych funkcjonujących w UE.
  • Zdobycie wiedzy na temat zainteresowań młodzieży, ich planów edukacyjnych i zawodowych, w celu lepszego dostosowywania programów i podejścia do uczniów

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Interreg V-Polski i Słowacji od 2014 do 2020 roku.