Projekt Inkubator Wiedzy Ekonomicznej V

Projekt Inkubator Wiedzy Ekonomicznej V

Projekt finansowany był przez Narodowy Bank Polski w ramach programu edukacja ekonomiczna. Działania projektowe skierowane były do trzech szkół Liceum w Zespole Szkół w Sokołowie Młp. ul. Lubelska 37 36-050 Sokołów Młp. oraz Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp. ul. Lubelska 41 36-050 Sokołów Młp. Celem głównym projektu był wzrost zainteresowania wśród 100 uczniów z gminy Sokołów Młp. problematyką współczesnej ekonomii, bankowości. Dla uczestników konkursu w tym laureatów w dniu 21.04.2018r. została zorganizowana wycieczka do Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka w Warszawie. Podczas wycieczki w centrum pieniądz był centralnym punktem każdej części ekspozycji. Zwiedzanie Centrum Pieniądza NBP rozpoczęło się od narodzin pieniądza i prezentacji pierwszych form, jakie przyjmował w starożytności. Dalsza podróż to spotkanie z pieniądzem monetarnym, a finalnie z wirtualnym. Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka pomaga zrozumieć podstawowe zagadnienia oraz skomplikowane procesy ekonomiczne. Pokazuje istotę tego, czym jest pieniądz, jaką przebył drogę i w jaki sposób pomaga nam w codziennym życiu. Centrum to swoisty wehikuł czasu, którym można dotrzeć do kluczowych miejsc związanych z historią pieniądza. Młodzież podczas wizyty mogła stać się świadkiem narodzin monety i banknotu, pierwszych banków, teorii ekonomicznych, zobaczyć jak powstaje pieniądz, jak działa bankomat i karta kredytowa. Misją Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka jest popularyzowanie wiedzy na temat ekonomii i historii pieniądza. Staramy się prowadzić edukację w sposób atrakcyjny dla odbiorców, przy wykorzystaniu różnorodnych form prezentacji i nowoczesnych technologii. Celem działalności Centrum Pieniądza NBP jest dotarcie do szerokiego grona odbiorców i przybliżenie mu zagadnień związanych z rozwojem ekonomii i gospodarki pieniężnej, funkcjami, jakie pieniądz pełnił na przestrzeni dziejów, a także historią powstania i ewolucją systemu bankowego i bankowości centralnej.

Cele szczegółowe projektu Inkubator Wiedzy Ekonomicznej V: 

  • pozyskanie przez młodzież dodatkowej wiedzy i umiejętności z dziedziny bankowości i ekonomii,
  • zwiększenie motywacji uczniów do poszerzenia swych wiadomości w zakresie edukacji ekonomicznej, 
  • kształtowanie i poszerzenie wiedzy o gospodarce rynkowej 
  • kształtowanie umiejętności nawiązywania znajomości, przyjaźni oraz rozwój kontaktów interpersonalnych,
  • wzrost poczucia odpowiedzialności uczniów za powierzone im zadania,
  • nabycie umiejętności efektywnego gospodarowania czasem, prezentacji własnych dokonań,
  • promowanie idei przedsiębiorczości wśród dzieci,
  • rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo – ruchowej.

Projekt obejmował realizację następujących działań: 

  • Warsztaty dla młodzieży: I cykl warsztatów dla młodzieży Liceum – 2 spotkania po 2 godziny lekcyjne dla 2 grup. Tematyka – Gospodarka rynkowa (rola państwa w gospodarce rynkowej, mechanizmy zachowań podmiotów gospodarczych, system bankowy w gospodarce rynkowej, polityka pieniężna i inflacja, papiery wartościowe, podstawowe instrumenty rynku kapitałowego, podaż, popyt (makroekonomia i mikroekonomia), rynek kapitałowy, finanse publiczne). II cykl warsztatów dla młodzieży Gimnazjum – 2 spotkania po 2 godziny lekcyjne dla 2 grup. Tematyka – Pieniądz (historia pieniądza, wartość i rola pieniądza, polityka pieniężna i inflacja, obrót bezgotówkowy, numizmatyka, modernizacja polskich banknotów i monet zdawkowych).III cykl warsztatów dla dzieci szkoły podstawowej – 2 spotkania po 2 godziny lekcyjne dla 2 grup. Tematyka – Gospodarka rynkowa (rola państwa w gospodarce rynkowej, mechanizmy zachowań podmiotów gospodarczych, system bankowy w gospodarce rynkowej, polityka pieniężna i inflacja, papiery wartościowe, podstawowe instrumenty rynku kapitałowego, podaż, popyt (makroekonomia i mikroekonomia), rynek kapitałowy, finanse publiczne)
  • Konkursy: „Najlepszy ekonomista” w szkole gimnazjalnej, „Najlepszy ekonomista” w ZS w Sokołowie Młp. Konkurs plastyczny dla dzieci ze szkoły podstawowej biorących udział w zajęciach warsztatowych pt. ,,Mój banknot”- jak wyobrażam sobie pieniądz. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe finansowane przez NBP.

Realizacja projektu zapewniła wymierne korzyści dla uczestników projektu w postaci zdobytej wiedzy oraz praktycznych doświadczeń, które przełożą się na rozwój lokalnej społeczności w zakresie ekonomii i bankowości. Dzięki udziałowi w projekcie młodzież uzyskała możliwość uzupełnienia wiedzy zdobywanej w trakcie nauki w szkole oraz okazję do zdobycia umiejętności pracy w grupie. Projekt zapewnił rozwój kontaktów interpersonalnych wśród młodzieży oraz pozwolił na poznanie samego siebie, swoich możliwości i ograniczeń. Przyczynił się do świadomego i rozsądnego kierowania własnymi wyborami.

Anna Kolano

Wicedyrektor Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.