Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018

W dniu 22 czerwca 2018 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie (szkoły prowadzonej przez Powiat Rzeszowski) odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018. Uroczystość rozpoczęła krótkim programem artystycznym, który z tej okazji przygotowali uczniowie pod opieką Pani Bogusławy Pinkowicz i Pani Agaty Krupy. Następnie Pani Dyrektor Halina Cygan w swoim wystąpieniu przedstawiła najważniejsze sukcesy szkoły, podsumowała działalność dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczą szkoły, podziękowała Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom Niepedagogicznym za całoroczny trud oraz Rodzicom za pracę na rzecz szkoły. Słowa podziękowania za całoroczne prowadzenie szkoły, okazane wsparcie i zrozumienie zostały skierowane także do Organu Prowadzącego Szkołę – Powiatu Rzeszowskiego na czele z Panem Starostą Józefem Jodłowskim i Panem Wicestarostą Markiem Sitarzem oraz Naczelnika Wydziału Społeczno – Oświatowego Pana Adama Kozaka.

Wyróżniający się uczniowie – 25 osób (średnia ocen 4,75 i wyżej) z rąk Wicestarosty Rzeszowskiego Pana Marka Sitarza, Dyrektora szkoły otrzymali świadectwa z wyróżnieniem, dyplomy wzorowego ucznia, listy gratulacyjne dla rodziców i nagrody książkowe. W trakcie uroczystości zakończenia roku szkolnego odbyło się także pożegnanie nauczycieli odchodzących na zasłużony odpoczynek: Pani Anny Mol – nauczyciela języka polskiego, Pana Władysława Galeja – nauczyciela nauki jazdy i ks. Stanisława Pieńczaka – księdza katechety.

W imieniu Zarządu Powiatu Rzeszowskiego do odchodzących nauczycieli słowa podziękowania i gratulacji skierował Wicestarosta Rzeszowski Pan Marek Sitarz. Ponadto odchodzący nauczyciele otrzymali listy gratulacyjne od Starosty Rzeszowskiego Pana Józefa Jodłowskiego i Wicestarosty Rzeszowskiego Pana Marka Sitarza, poza tym Pani Anna Mol i Pan Władysław Galej otrzymali nagrody Starosty Rzeszowskiego. Słowa podziękowania wraz ze skromnymi upominkami i kwiatami do odchodzących na zasłużony odpoczynek nauczycieli skierowali: Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan, przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, przedstawiciele Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego.

Pani Anna Mol w imieniu całej trójki nauczycieli podziękowała za wieloletnią współpracę, pomoc, i zrozumienie. Wyrazem podziękowania były przepiękne kosze kwiatów, które otrzymali: Wicestarosta Rzeszowski Pan Marek Sitarz, Pani Dyrektor Halina Cygan, były Dyrektor szkoły a zarazem Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz i Wicedyrektor szkoły Pan Piotr Zdeb.

Ponadto uczniowie klasy 3a (Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych) otrzymali świadectwa ukończenia szkoły, a wyróżniający się sportowcy nagrody rzeczowe. Poza tym wyróżniający się uczniowie (60 osób) z średnią ocen 4,0 – 4,74 otrzymali z rąk Dyrektora szkoły i wychowawców listy gratulacyjne dla rodziców i nagrody książkowe, część rodziców osobiście odebrała słowa podziękowania za trud wychowawczy. Natomiast wyróżniający się uczniowie – sportowcy otrzymali z rąk byłego Dyrektora szkoły a zarazem Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pana Stanisława Tymowicza oraz nauczycieli wychowania fizycznego nagrody rzeczowe. Nagrody rzeczowe wyróżniającym się uczniom wręczyli także: Radny Rady Powiatu Rzeszowskiego Pan Aleksander Stochmal – Kamilowi Nowakowi z kl. 3TPS, a Radny Rady Miasta Dynów Pan Piotr Krupa – Magdalenie Boroń z kl. 2THL. Natomiast klasa 1TI (4 – letnie technikum w zawodzie technik informatyk) z rąk Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Urszuli Domaradzkiej otrzymała pamiątkowy dyplom „Najsympatyczniejszej klasy w szkole” wraz z nagrodą (wyjazd do kina).

Podziękowania za całoroczny trud dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczy przekazali na ręce Dyrektora szkoły: Wicestarosta Rzeszowski Pan Marek Sitarz, Przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz, Pan Piotr Krupa i Pani Honorata Mikoś i Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Urszula Domaradzka. Na koniec uczniowie podziękowali pięknymi kwiatami za całoroczny trud dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczy Dyrektorom szkoły: Pani Halinie Cygan, Panu Stanisławowi Tymowiczowi, Panu Wicedyrektorowi Piotrowi Zdebowi, Panu Kierownikowi Szkolenia Praktycznego Marcinowi Kałamuckiemu, zaproszonym Gościom, swoim wychowawcom oraz pracownikom administracji i obsługi.