Projekt ,,Staże zagraniczne szansą zawodową młodzieży”

Projekt ,,Staże zagraniczne szansą zawodową młodzieży”

W roku szkolnym 2018/2019 Zespół Szkół w Sokołowie Młp. (jednostka prowadzona przez Powiat Rzeszowski) będzie realizował staże zagraniczne w ramach projektu ,,Staże zagraniczne szansą zawodową młodzieży” Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048783.

Z naszej szkoły 56 uczniów/uczennic weźmie udział w miesięcznym stażu zagranicznym w przedsiębiorstwach w Austrii, Hiszpanii i Portugalii w kwietniu i maju 2019r. Działania projektowe będą skierowane do młodzieży z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technikum Informatycznego. Celem projektu będzie wsparcie uczniów w podnoszeniu wiedzy, kompetencji, umiejętności zawodowych oraz poznanie języka zawodowego niemieckiego, angielskiego, hiszpańskiego, portugalskiego, obcej kultury metod i organizacji pracy tak, aby wykorzystać je w polskich realiach.

Działania zaplanowane w projekcie:

 • Akcje promujące projekt wśród młodzieży i w środowisku.
 • Spotkanie organizacyjne z młodzieżą.
 • Kurs języka niemieckiego, angielskiego dla 56 osób. 
 • Szkolenie BHP dla młodzieży i opiekunów.
 • Szkolenie przedmedyczne dla młodzieży i opiekunów.
 • Zajęcia z pedagogiem (Zachowanie się w trudnych sytuacjach, Rozwiązywanie konfliktów, Etyka zawodowa i osobista, Różnice międzykulturowe, Kształcenie właściwej postawy, Wprowadzenie do nawiązywania kontaktów i relacji międzyludzkich, Przełamywanie barier językowo-kulturowych).
 • Zajęcia nt. ,,Zapoznanie z podstawowymi wymaganiami stawianymi przez pracodawców z Austrii, Hiszpanii i Portugalii).
 • Zajęcia nt. ,, Zapoznanie z branżą gastronomiczną, informatyczną, handlową w Austrii, Hiszpanii i Portugalii” 
 • Zajęcia z równości szans.
 • Realizacja programu stażu w Austrii, Hiszpanii i Portugalii. 
 • Uroczyste zakończenie projektu.

Po zakończeniu praktyk uczestnicy projektu otrzymają:

 • certyfikaty wystawiane przez instytucje wysyłającą i przyjmującą z  potwierdzeniem zdobytych umiejętności,
 • dokument Europass Mobilność,
 • certyfikaty   ukończenia kursów przygotowawczych w Polsce wystawione przez realizatora zajęć.

Realizacja projektu ma na celu:

 • zwiększenie praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych oraz mobilności uczestników w celu podniesienia ich potencjalnej atrakcyjności na rynku pracy,
 • zdobycie doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku przez uczestników Projektu,
 • nabycie przez uczestników kwalifikacji kluczowych dla możliwości uzyskania przyszłego zatrudnienia,
 • dostosowanie treści kształcenia zawodowego do potrzeb zmieniającego się rynku pracy,
 • opracowanie programu stażu lub modyfikacja treści nauczania pod kątem wymagań pracodawców,
 • wzmocnienie umiejętności posługiwania się językiem obcym,
 • wzmocnienie pewności siebie uczestników pozwalającej na swobodne poruszanie się na rynku pracy,
 • podniesienie na wyższy poziom kształcenia zawodowego,
 • wzbogacenie oferty szkoły oraz jej prestiżu w środowisku lokalnym,
 • nawiązanie współpracy między szkołą zawodową i przedsiębiorstwami,
 • poszerzenie wiedzy na temat kultury i obyczajów Austrii, Hiszpanii i Portugalii.

Młodzież, uczestnicząca w projekcie praktyk zagranicznych otrzymuje nie tylko cenne certyfikaty, ale z pewnością jest także bogatsza o unikalne umiejętności i doświadczenia zawodowe oraz kompetencje społeczne, co zapewni jej po ukończeniu szkoły lepszą pozycję na rynku pracy. Dzięki programowi PO WER osoby uczące się zawodu mogą zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz podwyższać swoje umiejętności językowe. Tego rodzaju doświadczenie ma im ułatwić przejście z etapu nauki do zatrudnienia.

 

Anna Kolano

Wicedyrektor Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.