Bezpośrednia obsługa interesantów w dalszym ciągu niedostępna dla interesantów

Bezpośrednia obsługa interesantów w dalszym ciągu niedostępna dla interesantów

Od 22 kwietnia 2020 r. do odwołania Starostwo Powiatowe w Rzeszowie prowadzi działalność uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli w czasie stanu epidemii na terytorium RP wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Z tego powodu, w dalszym ciągu wyłączona zostaje bezpośrednia obsługa interesantów przez pracowników Starostwa we wszystkich jego komórkach organizacyjnych, w tym również w Kancelarii Ogólnej oraz w sekretariatach.

Uwzględniając konieczność zapewnienia niezbędnej pomocy obywatelom z zakresu wydawania dokumentów komunikacyjnych i spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej lub w sprawach wymagających osobistego ich załatwienia – w szczególnie uzasadnionych przypadkach, bezpośredni kontakt z pracownikami Starostwa będzie możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu dokładnego terminu wizyty z zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonych w powszechnie obowiązujących przepisach (zachowanie odpowiednich odległości, zabezpieczenie ust i nosa).

Szczegółowe informacje dostępne są pod następującymi adresami:

Do budynków Starostwa wpuszczani będą jedynie pracownicy oraz osoby, które są umówione z pracownikami Starostwa w trybie wskazanym wyżej.

Ważne: Obowiązuje dzienny limit załatwiania spraw.

Kontakt z urzędem możliwy jest poprzez pocztę elektroniczną i tradycyjną lub telefonicznie, a większość spraw urzędowych można prowadzić za pomocą profilu zaufanego.

W sprawach dotyczących wydawania praw jazdy i dowodów rejestracyjnych: https://www.esp.pwpw.pl/

W pozostałych sprawach Elektroniczna skrzynka podawcza: http://www.epuap.gov.pl

adres skrytki na platformie epuap: /StarostwoRzeszow/skrytka lub /StarostwoRzeszow/SkrytkaESP

Zachęcamy mieszkańców do skorzystania z elektronicznej skrzynki podawczej dającej możliwość złożenia dokumentów za pośrednictwem Internetu.

Aby skorzystać z tej możliwości, należy być posiadaczem bezpiecznego podpisu elektronicznego potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego. Profil zaufany jest bezpłatnym odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Sprawy, w których wymagane jest uiszczenie opłat, będą rozpatrywane wyłącznie po udokumentowaniu ich wniesienia.

Wnioski i inne pisma mogą być składane również w formie pisemnej w holu budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w przeznaczonym do tego miejscu. Potwierdzenie wpływu nie będzie dokonywane. Ze względu na konieczność 48-godzinnej kwarantanny dokumentów, potwierdzenie złożenia dokumentu w Starostwie będzie można uzyskać nie wcześniej niż po upływie 2 dni od złożenia dokumentu, na wniosek dołączony do korespondencji lub złożony elektronicznie.

Potwierdzenie odbioru dokumentów będzie w zależności od wyboru składającego pismo:

  • do odbioru osobistego w punkcie informacyjnym usytuowanym w holu,

  • wysłane Pocztą,

  • wysłane drogą elektroniczną.