Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Edukacja – inwestycją w młode pokolenie” Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do …

Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

„Edukacja – inwestycją w młode pokolenie”

Projekt realizowany
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych