W dniu 11 sierpnia 2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie  została podpisana umowa pomiędzy:

Powiatem Rzeszowskim – Zarządem Dróg Powiatowych w Rzeszowie a firmą WOLMOST Sp. z o.o. w Rzeszowie  na zadanie pn.:

„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1373R Głogów Małopolski – Wysoka Głogowska – Jasionka, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na rzece Szuwarka w km 8+679 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie, na odcinku od km 8+670 do km 8+770 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”

Powiat Rzeszowski reprezentowali Członek Zarządu Lucyna Sokołowska oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marek Radion.

Wartość zadania: 2,3 miliona złotych.

Termin realizacji: grudzień 2020 r.