Uchwała Nr 94/966/20 Zarządu Powiatu w Rzeszowie z dnia 15.10.2020 r.

  Ogłoszenie naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania  z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienia opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców.  

Uchwała do pobrania w załączniku