Przedsiębiorcy działający na terenie Powiatu Rzeszowskiego skorzystali z pomocy finansowej w ramach „Tarczy antykryzysowej” związanej z rozprzestrzenianiem się pandemii Covid-19.

    Do tej pory za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy pozytywnie rozpatrzono ponad 24 tys. wniosków o pieniężną pomoc. Od kwietnia 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie udziela pomocy przedsiębiorcom i pracodawcom z terenu Rzeszowa i Powiatu Rzeszowskiego w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. Wsparcie jest udzielane na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji. Największą grupą, która zwróciła się o pomoc do Powiatu Rzeszowskiego byli mikro przedsiębiorcy oraz pozarządowe organizacje pożytku publicznego. Złożyli oni do PUP w Rzeszowie 21 894 wniosków o bezzwrotną pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Urzędnicy rozpatrzyli niemal wszystkie złożone wnioski (99,92%) a na konta firm i organizacji trafiło ogółem 94 100 846,93 zł.

    Powiatowy Urząd Pracy przygotował także możliwość dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników w przypadku spadków obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. W tej grupie wpłynęło 4173 wnioski a kwota jaką wypłacono to 17 731 480,00 zł. Kolejnym instrumentem wsparcia było dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych. O taką formę pomocy zwróciło się 2 337 firm które otrzymały 54 248 928,01 zł.

     Najmniej wniosków bo 89 dotyczyło dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej. W tym przypadku kwota wsparcia wynosiła 1 973 769,25 zł. Dodać należy że do tej pory zostały rozpatrzone niemal wszystkie wnioski o wsparcie, które trafiły do Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Ogólna kwota pomocy wyniosła  168 055 024,19 zł.

Woj.