Projekt pn.:

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1277R Kamień-Łowisko-Wola Zarczycka

wybrany do dofinansowania jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych RPO WP na lata 2014-2020

Całkowita wartość Projektu: 11 764 705,01 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR: 9  999 999,22 PLN

Planowany termin zakończenia projektu: 31.12.2019 r.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa dostępności transportowej regionu, poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 1277R Kamień-Łowisko-Wola Zarczycka w km od 0+250 do 6+440.

Początek odcinka rozbudowywanej drogi powiatowej Nr 1277R zlokalizowany jest w km 0+250 tj. na granicy projektowanej budowy łącznicy węzła „Kamień” na drodze ekspresowej S-19 na odcinku „Nisko – Sokołów Młp.” Koniec inwestycji zlokalizowany jest w ciągu drogi powiatowej na granicy Powiatu Rzeszowskiego i Powiatu Leżajskiego.

Projekt obejmuje następujące działania:

  • Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskanie ZRID
  • Wykup nieruchomości. Działanie obejmuje zakup niezbędnych działek umożliwiających realizację inwestycji.
  • Roboty budowlane obejmujące rozbudowę drogi polegające na poszerzeniu istniejącej konstrukcji jezdni oraz wykonaniu nowych warstw nawierzchni, odtworzeniu rowów drogowych, budowie i/lub przebudowie.
  • odwodnienie drogi, przebudowę przepustów pod koroną drogi, przebudowę/budowę chodników, przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych, korektę geometryczną wlotów podporządkowanych skrzyżowań.

Inwestycja realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj.

Wykonawca robót:

Konsorcjum firm:

PBI Infrastruktura Spółka Akcyjna, ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik – Lider,

PBI WMB Sp. z o.o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz – Partner

Umowa na realizacje inwestycji podpisana 28 grudnia 2017 r.

Link:

– otwarcie drogi –

https://www.powiat.rzeszow.pl/aktualnosci/otwarcie-drogi-powiatowej-w-lowisku,art772/