Projekt pn.:

“Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów Północ – Etap I”

wybrany do dofinansowania jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych RPO WP na lata 2014-2020

Całkowita wartość Projektu: 17 691 137,05 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR: 14 998 545,96 PLN

Planowany termin zakończenia projektu: 31.12.2020 r.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa dostępności transportowej powiatu rzeszowskiego i miasta Rzeszów, poprzez rozbudowę łącznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów Północ.

Zakres robót związanych z budową łącznika autostrady A-4 obejmuje:

 • Rozbudowę drogi powiatowej;
 • Budowę, rozbudowę i przebudowę skrzyżowań z drogami przecinającymi;
 • Budowę i przebudowę chodników i ciągów pieszo rowerowych;
 • Przebudowę/budowę przejść dla pieszych;
 • Budowę zawrotki zapewniającej pełne skomunikowanie;
 • Budowę/przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych zapewniających dostęp do terenów przyległych;
 • Budowę zatok autobusowych
 • Przebudowę i budowę odwodnienia drogi;
 • Budowę/przebudowę urządzeń technicznych drogi;
 • Przebudowę/budowę przepustów na przecinanych ciekach;
 • Budowę elementów ochrony akustycznej, jeśli konieczność ich budowy będzie wynikać z uzyskanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • Ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
 • Przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej.

Link:

Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej:

https://www.powiat.rzeszow.pl/aktualnosci/podpisanie-umowy-pomiedzy-powiatem-rzeszowskim-a-panem-stanislawem-salabura,art661/