Strategiczne inwestycje drogowe powiatu rzeszowskiego

Strategiczne inwestycje drogowe powiatu rzeszowskiego

W 2021 r. powiat rzeszowski będzie realizował bardzo ważne dla rozwoju regionu inwestycje drogowe. Jest wśród nich rozbudowa łącznika autostrady A4, na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów Północ, Etap I, która obejmować będzie: rozbudowę drogi powiatowej; budowę, rozbudowę i przebudowę skrzyżowań z drogami przecinającymi, budowę i przebudowę chodników oraz ciągów pieszo – rowerowych, przebudowę/budowę przejść dla pieszych; budowę zawrotki zapewniającej pełne skomunikowanie, budowę/przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych zapewniających dostęp do terenów przyległych. Powstaną zatoczki autobusowe, przebudowane zostanie odwodnienie drogi. Zaplanowano również budowę/przebudowę urządzeń technicznych drogi oraz elementów ochrony akustycznej (jeśli konieczność ich budowy zostanie wskazana w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach).

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych RPO WP na lata 2014-2020. Jego wartość to prawie 18 mln zł, z czego dofinansowanie z EFRR wynosi 15 mln zł. Planowany termin zakończenia projektu to koniec sierpnia 2023 r.

Kolejną strategiczną inwestycją, realizowaną w ramach tego samego zadania, jest budowa łącznika drogi ekspresowej S-19, tj. drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów-Południe do drogi krajowej Nr 19  (Etap I). Zadanie to realizowane będzie z dofinansowaniem unijnym. Koszt tego przedsięwzięcia zamyka się w kwocie 17,6 mln zł. Dofinansowanie z EFRR wynosi blisko 15 mln zł. Głównym celem tego projektu jest poprawa dostępności transportowej powiatu rzeszowskiego.

Zakres robót związanych z budową łącznika drogi ekspresowej S-19 obejmuje:

•  budowę oraz rozbudowę odcinków dróg i zatok autobusowych,

• budowę i przebudowę chodników, budowę ścieżek rowerowych  oraz ciągu pieszo – rowerowego,  wykonanie opasek zewnętrznych,

• przebudowę dwóch skrzyżowań „zwykłych” na skrzyżowania typu „rondo” oraz budowę jednego nowego skrzyżowania typu „rondo”,

• budowę obiektu mostowego klasy B na rzece Lubcza,

• budowę kanalizacji deszczowej oraz przepustów,

• budowę oraz przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,

• budowę/przebudowę poboczy przy jezdni (za chodnikami i ścieżkami rowerowymi),

• przebudowę i budowę odwodnienia drogi wraz z rozwiązaniem odprowadzenia wód opadowo – roztopowych z korpusu drogi i terenu przyległego,

• ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

• przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej.

Zakończenie realizacji tego przedsięwzięcia planowane jest na koniec sierpnia 2023 r.

– Inwestycje drogowe to nasz priorytet, bo mają one realny wpływ na poprawę życia naszych mieszkańców. Wpisują się w strategię rozwoju powiatu rzeszowskiego. Dobre skomunikowanie sprzyja osiedlaniu się na tym terenie coraz większej liczby osób, czego dowodem jest duża liczba wydawanych warunków zabudowy. Wpływa na to dobra sieć dróg, które są gruntownie remontowane lub kompleksowo przebudowywane – mówi Józef Jodłowski Starosta Rzeszowski.

Woj.