Radni Powiatu Rzeszowskiego jednogłośnie powołali nową Radę Społeczną Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie. Rada społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym powiatu rzeszowskiego oraz organem doradczym.

Nowa rada liczy 13 osób na czele ze Starostą Rzeszowskim i przedstawicielem Wojewody Podkarpackiego. Rada zajmuje się m.in. przedstawianiem podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach: zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego. Rada przedstawia także kierownikowi placówki leczniczej wnioski i opinie w sprawach planu finansowego i inwestycyjnego. Do zadań rady należy też między innymi analizowanie skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu. W skład rady, oprócz Starosty Rzeszowskiego i przedstawiciela Wojewody Podkarpackiego, wchodzą radni z poszczególnych gmin.

Przewodniczący Józef Jodłowski (gmina Lubenia)

Przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego Joanna Głodowska

Tadeusz Chmiel (gm. Sokołów Młp.)

Lucyna Sokołowska (gm. Głogów Młp.)

Łukasz Obara (gm. Tyczyn)

Antoni Ossoliński (gm. Hyżne)

Marek Sitarz (gm. Trzebownisko)

Tadeusz Pachorek (gm. Świlcza)

Rafał Białorucki (gm. Boguchwała)

Jurek Faraś gm. Błażowa

Jan Sieńko (gm. Dynów)

Aleksander Stochmal ( gm. Dynów)

Renata Gaweł (gm. Krasne)

Woj.