Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3, w związku z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1836 ze zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000, ze zm.)

WOJEWODA PODKARPACKI
ZAWIADAMIA

że na wniosek z dnia 2 listopada 2022 r. (data wpływu: 4 listopada 2022 r.), znak: PdS/280/039/2022 złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, reprezentowanego przez Łukasza Jarzyńskiego

zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak:
N-I.7536.1.2022

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren cudzych nieruchomości, znajdujących się w powiecie rzeszowskim, gmina Świlcza, obręb 0008 Świlcza, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr: 2676 obj. KW nr RZ1Z/00009690/2, 3296 obj. KW nr RZ1Z/00011253/4, 3297 obj. KW nr RZ1Z/00022669/3, 3299 obj. KW nr RZ1Z/00020309/8, 3430 obj. KW nr RZ1Z/00146341/3, 3431 obj. KW nr RZ1Z/00142204/3, 3955 obj. KW nr RZ1Z/00143442/0, 4018, 4019, 1889/3 obj. KW nr RZ1Z/00110892/9, 3298/3, 3343, 3429/2, 3878/1 obj. KW nr RZ1Z/00044340/1, 3916/2, 3918 obj. KW nr RZ1Z/00144193/6, 3956/1 obj. KW nr RZ1Z/00092602/7, 3958/2 obj. KW nr RZ1Z/00092602/7, 3956/3 obj. KW nr RZ1Z/00218525/3, 3959/2 obj. KW nr RZ1Z/00079610/9, 4131 obj. KW nr RZ1Z/00114949/2, 4137/4 obj. KW nr RZ1Z/00071609/3, 4354 obj. KW nr RZ1Z/00084055/8, 4598 obj. KW nr RZ1Z/00029930/3, 4747/10 obj. KW nr RZ1Z/00087119/6 oraz na terenie miasta Rzeszowa, obręb 222 – Przybyszówka II, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr: 2692/2, 2692/3, 5955/10 obj. KW nr RZ1Z/00044746/7, 5955/13 obj. KW nr RZ1Z/00044739/5, 5955/15 obj. KW nr RZ1Z/00044737/1, 5955/4 obj. KW nr RZ1Z/00043664/1, 5955/6 obj. KW nr RZ1Z/00134244/6 w celu wykonania robót geologicznych i dojazdów do planowanych odwiertów geologicznych w ramach przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągów DN 700 i DN 400 Jarosław – Sędziszów
w m. Świlcza”
.

Z aktami sprawy strony niniejszych postępowań mogą zapoznać się w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, pokój 342 (p. III) w dniach pracy urzędu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia, pod numerem telefonu 17-8671342 lub 17-8671348.

Wnioski i zastrzeżenia w powyższych sprawach można składać do czasu wydania
w tych sprawach rozstrzygnięć.