Projekt "Gotowi do pracy" - wsparcie dla kobiet i mężczyzn w wieku powyżej 30 roku życia

Projekt "Gotowi do pracy" - wsparcie dla kobiet i mężczyzn w wieku powyżej 30 roku życia
Bezpłatne wsparcie dla kobiet i mężczyzn w wieku powyżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia. Do projektu przyjmujemy kobiety i mężczyzn:
 • w wieku 30 lat i więcej;
 • posiadające wykształcenie maksymalnie ISCED 3 wtc1cznie;
 • zamieszkujc1ce wojew6dztwo podkarpackie;
 • posiadajc1ce status osoby pozostajc1cej bez pracy, Są bezrobotne lub bierne zawodowo;
 • nie otrzymują jednocześnie wsparcia w więcej niż jednym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowanym z EFS.
Uczestnikom projektu zapewniamy:
 • 5 – miesięczne staże zawodowe – stypendium stażowe
 • szkolenia kwalifikacyjne i kompetencyjne ze stypendium szkoleniowym,
 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
 • zwrot kosztów opieki nad dziećmi do lat 7 i osobami zależnymi,
 • materiały szkoleniowe oraz catering podczas zajęć grupowych,
 • dostosowanie do osób z niepełnosprawnościami.
W razie ewentualnych pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:
 • telefoniczny: 530 966 711,
 • mailowy: projekt@gotowidopracy.pl,
 • bezpośrednio z Biurem Projektu czynnym codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-15.00
 
ulotka