Powiat Rzeszowski wspiera projekt badawczy dotyczący modelu wsparcia udzielanego dzieciom i ich rodzinom

Powiat Rzeszowski wspiera projekt badawczy dotyczący modelu wsparcia udzielanego dzieciom i ich rodzinom

W dniu 6 czerwca br. w Hotelu Hilton Garden Inn Rzeszów odbyło się spotkanie poświęcone realizacji Projektu innowacyjno – wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej – „Model wsparcia międzysektorowego” realizowanego w Powiecie Rzeszowskim przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 w Rzeszowie.

W spotkaniu uczestniczył Wicestarosta Powiatu Rzeszowskiego – Marek Sitarz, Dyrektor Wydziału Społeczno-Oświatowego Starostwa Powiatowego w Rzeszowie -Adam Kozak, przedstawiciele instytucji współpracujących ze sobą z zakresu pomocy społecznej, ochrony zdrowia, oświaty w tym dyrektorzy szkół i pedagodzy biorący udział w projekcie. Prezentację modelu przedstawił kierownik projektu – prof. dr hab.  Zenon Gajdzica z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zaś dyskusję w zakresie możliwości rozwiązań w zakresie koordynacji działań – dr Tomasz Rowiński z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. 

Celem spotkania była promocja realizowanego od września na zlecenie Ministerstwa Edukacji í Nauki projektu badawczego, w którym testowany jest model wsparcia udzielanego na poziomie lokalnym we współpracy różnych sektorów: edukacji, zdrowia i pomocy rodzinie. Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Śląski we współpracy z innymi uczelniami: Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Uniwersytetem Adama Mickiewicza   w Poznaniu oraz Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.Jednym z działań realizowanych w ramach projektu jest przeprowadzenie badań dzieci i młodzieży z wykorzystaniem opracowanych przez uczelnie narzędzi, by na podstawie ich wyników opracować działania wspierające i sprawdzić skuteczność udzielonego wsparcia.

Wyniki uzyskane w badaniach pomogą w opracowaniu — postulowanych od lat — systemowych rozwiązań, które podniosą jakość i zapewnią dostępność wsparcia oferowanego dzieciom i ich rodzinom blisko miejsca zamieszkania.