Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego

Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego

W dniu 4 lipca 2023 r. w Wiśniowej w Powiecie Strzyżowskim odbyło się posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego, któremu przewodniczył Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski.

W posiedzeniu uczestniczyli:

  • Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki,

  • Robert Bugaj – Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia,

  • Tadeusz Chrzan – Poseł na Sejm RP,

  • starostowie,

  • dyrektorzy domów pomocy społecznej,

  • dyrektorzy szpitali.

Podczas posiedzenia omówiono problemy z jakimi mierzą się domy pomocy społecznej, wskazując m.in. na pogarszającą się sytuację finansową placówek i potrzebę wprowadzenia odpowiednich rozwiązań systemowych. Jest to szczególnie istotne wobec starzenia się społeczeństwa i potrzeby zapewnienia dobrej opieki tym mieszkańcom, którzy nie mogą jej uzyskać w miejscu zamieszkania. Dyrektorzy postulowali zmianę sposobu finansowania domów pomocy społecznej oraz zapewnienie środków na podnoszenie standardów i realizację nowych inwestycji.

Uzgodniono, że po posiedzeniu zostanie przygotowane stanowisko, które po przyjęciu przez starostów zostanie przesłane do odpowiednich instytucji.

Tematem posiedzenia była również bieżąca sytuacja szpitali powiatowych. Dyrektor Podkarpackiego Oddziału NFZ Robert Bugaj omówił finansowanie szpitali i zapowiedział przesyłanie aneksów do umów o realizację świadczeń zdrowotnych.

Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart przedstawiła wsparcie, jakie zostało udzielone z budżetu państwa na wsparcie domów pomocy społecznej. Poinformowała również, że po ostatnim posiedzeniu konwentu wystąpiła z odpowiednim stanowiskiem do Ministra Zdrowia, w efekcie nastąpił wzrost kontraktów dla szpitali, a kolejne dodatkowe środki zostaną uruchomione od lipca bieżącego roku.

Głos w dyskusji zabierali również: poseł Tadeusz Chrzan, starostowie, dyrektorzy domów pomocy społecznej i szpitali powiatowych.

Spotkanie było okazją do dyskusji i wymiany poglądów oraz wskazania na istotne problemy, z którymi mierzą się powiaty.