Rozpoczęcie Roku Szkolnego w ZSZ w Dynowie

Rozpoczęcie Roku Szkolnego w ZSZ w Dynowie

Stypendyści z Zespołu Szkół Zawodowych

im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego

w roku szkolnym 2023/2024  najlepsi z najlepszych ….

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego na czele ze Starostą Rzeszowskim Panem Józefem Jodłowskim i Wicestarostą Rzeszowskim Panem Markiem Sitarzem podjął uchwałę w sprawie przyznania stypendiów z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego na rok szkolny 2023/2024.

Z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie stypendystami zostało aż 12 osób, a są to: Anna Gierula (średnia ocen 5,1) i Eliza Tyka (średnia ocen 5,43) z klasy 2TL wychowawca Pani Katarzyna Marcinek, Alicja Kowal z klasy 3THL (średnia ocen 5,1), wychowawca Pani Natalia Chyłek, Aleksandra Gierula (średnia ocen 5,66) i Weronika Zielińska (średnia ocen 5,57) z klasy 4THL wychowawca Pani Renata Łybacka, Karol Sarnicki z klasy 4TI (średnia ocen 5,5), wychowawca Pani Bogusława Pinkowicz, Patryk Trzyna (średnia ocen 5,53) z klasy 5THLa, wychowawca Pani Anna Kałamucka, Natalia Gierlach (średnia ocen 5,63), Martyna Potoczna (średnia ocen 5,3) z klasy 5TIa, wychowawca Pani Barbara Ślemp, Krzysztof Krzywiński (średnia ocen 5,58), Miłosz Turczyn (średnia ocen 5,1), Łukasz Tymowicz (średnia ocen 4,89), z klasy 5TPSa wychowawca Pan Paweł Gierula.

    Stypendia z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego na rok szkolny 2023/2024 zostały wręczone w/w uczniom podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024 przez Starszego Wizytatora Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – Panią Magdalenę Ćwikłę i Panią Halinę Cygan – Dyrektora szkoły.  

Stypendium w wysokości 200 zł. miesięcznie przez okres od września do czerwca danego roku szkolnego tj. na okres 10 miesięcy, a w przypadku uczniów klas maturalnych przez okres od września do kwietnia tj. na okres 8 miesięcy zostało przyznane uczniom, którzy uzyskali w poprzednim roku szkolnym średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie oraz spełnili minimum jeden z poniższych warunków:

1) uzyskali tytuł laureata olimpiady przedmiotowej bądź konkursu o zasięgu wojewódzkim,  ogólnopolskim lub międzynarodowym,

2) posiadali osiągnięcia artystyczne lub osiągnięcia sportowe na szczeblu wojewódzkim,  ogólnopolskim lub międzynarodowym.

W szkole rywalizacja o zdobycie takiego stypendium była bardzo duża, a stypendystami zostali najlepsi z najlepszych, nie tylko w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, ale i w Powiecie Rzeszowskim. Od początku funkcjonowania Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego, tj. od 2009r. wszystkie wnioski stypendialne były i są przygotowane przez dyrektora szkoły Panią Halinę Cygan. W ciągu 15. edycji istnienia programu 107 uczniów było i jest stypendystami.